Øvre og nedre Vimum og Valdisholm og Mjøskastellet

Vær vennlige å ikke legge for mye i det jeg skriver her. Slik jeg selv ser det når det gjelder egne spekulasjoner, er de nettopp det, spekulasjoner. Jeg beviser ikke noe som helst.  Med det sagt, så kan deler av det jeg forteller om henge på greip. Muligens er det også slik at det går en rød tråd gjennom denne fortellingen. En som holder det hele sammen. Er et par av hovedspekulasjonene noenlunde korrekte, skal det mye til at ikke resten også henger på greip. Jeg er allikevel redd for at Henrik Ibsen hadde akkurat denne fortellingen i tankene da han skrev: – Hvor utgangspunktet er galest, blir titt resultatet originalest.

Da Pytheas satte seil i havna i Marseille og seilte nordover mot Norge for 2300 år siden, kan vi anta at han hadde et oppdrag. Oppdraget må ha vært å undersøke muligheten for drivverdige malm- og mineralforekomster, og oppdragsgiverne som finansierte den årelange ferden, var kanskje grekere, ettersom Marseille var under gresk kontroll den gangen.

Da Pytheas seilte inn i Glomma, må de ha slått seg ned for proviantering på øyer og landområder i det som er dagens Skjeberg, hvor de etterlot seg spor i form av noen av vårt lands mest kjente helleristningsområder. Hvor lenge de slo leir er umulig å vite. Kanskje sendte Pytheas en ekspedisjon nordover Glomma, og hvor langt disse kom i lettbåter er vanskelig å se for seg nå i dag med tanke på at de tre av de fire strømmene i Glomma er utbygd med kraftverksdammer nå i dag. Første mulige hinder på veien nordover vårt lands største vannvei var Vamma, et navn jeg skal komme tilbake til. Så var det de svakere fallene der Kykkelsrud ligger i dag, med strøm og stryk hele veien nordover til Solbergfoss. Om de slepte lettbåter over land, eller om de benyttet apostlenes hester på sin ferd nordover og inn i landet er så og si umulig å vite nå i dag. Da ekspedisjonen kom tilbake til Skjeberg-området igjen, dro Pytheas og hans flåte etter hvert sørover langs kysten av Vestfold og Agderfylkene, før de dro nordover langs kysten av vårt langstrakte land, og kanskje videre så langt østover som til Kvitsjøen i Russland.

Vi skal ikke dvele særlig mer om det som har å med Pytheas denne gang, bare spekulere litt over dette med hvordan Romerne, hvis imperium hadde lagt under seg både Hellas og Marseille tre hundre år senere, måtte ha fått tilgang til reisebeskrivelsen og de øvrige dokumentene Pytheas brakte med seg tilbake til Marseille etter den lange seilasten nordover. Sveinung Gihle Raddum har skrevet omfattende om romernes avhengighet av stadig mer og bedre stål. Det var en nødvendighet for det stadig voksende riket som hadde hærsatt nesten hele den gamle delen av verden. Gihle Raddum er metallurg, og gjennom denne kunnskapen har han blant annet fulgt utviklingen til hele prosessen malm til ferdig stål. Dateringer av en mengde funn viser at jernutvinningen i Norge nærmest eksploderte rundt år 0, hvorpå utvinningen var stor de neste ca. 450 årene, før det nærmest stoppet helt opp da Romerrikets vestlige del klappet sammen. Samtidig fulgte han sporet etter selve prosessen i forbindelse med utvinning og foredling, og dette tydet på at den første ekspertisen kom fra sørøstlige deler av Europa, blant annet alpeområdene. Da kravet om raskere og bedre utvinning kom, dukket det opp fagfolk fra Lille-Asia og Asia. Det blir ikke mer om dette i denne artikkelen, så jeg henviser de interesserte til Sveinung Gihle Raddums bok Norges jernalder – de romerske provinser i Norge.

Stedsnavn langs Glomma fra Øyeren til Oslofjorden

Helt sør i Glommavassdraget, like før utløpet i Oslofjorden, ligger Sarpsborg. I fjor var jeg med faren min på en biltur, og vi snakket, eller jeg snakket og spurte, om gamle landemerker og stedsnavn i Østfold og Akershus. Det ene spørsmålet jeg stilte var om hvorfor Sarpsborg het Sarpsborg, eller Sarp, og sammenlignet med Fredrikstad, som har navnet etter kong Frederik II. Faren min hadde ikke noe svar på dette, så jeg uttrykte min sterke misnøye med årsakene til at verken han eller jeg visste, og akkurat da kjørte vi forbi en gravhaug. Mitt selvfølgelig spørsmål ble da hvem han mente lå hauglagt der. Det hadde han ingen anelse om. Ikke jeg heller, bare så det er sagt. – Er det ikke aldeles forferdelig at vi ikke vet noe som helst om hva som skjedde og hvem storfolk var, for ikke lenger tilbake enn 1000 – 1300 år? spurte jeg. Opphavet var helt enig i det, og vi snakket en del om årsakene.

Da jeg kom hjem sjekket jeg litt om dette med Sarp, eller Sarpsborg. Før jeg gikk lenger enn til å sjekke Wikipedias Sarpsborg er oppkalt etter Sarpefossen, tenkte jeg på hva Snorre skrev, at det kom inn folk østfra, fra området i dagens Tyrkia og østenfor. Sjekket derfor litt om språkpåvirkningen derfra, men ga raskt opp etter å ikke ha funnet annet enn at vi ikke var influert av språket fra området rundt Svartehavet. Jeg valgte «detect language», skrev sarp, og fikk dette svaret:

At det er et stryk der, at vannet går raskt, (rapid) er helt sikkert. Det heter Sarpefossen. Området rundt er også tildels svært bratt. Det er et godt navn på stedet. Det ble etter hvert mange timer foran PC-en og Google Translate, men jeg slet med å finne et system mens jeg lette etter utenlandsk opprinnelse på viktige steder oppover langs Glomma. Så tenkte jeg på dette med flere bølger av innvandring ettersom kvalitetskravet til jern- og stålproduksjonen økte, og så for meg alpefolket, de som kom fra steppene og områdene rundt Svartehavet, og de som kom enda lenger østfra. Kanskje har vi den dag i dag stedsnavn med opprinnelse fra flere steder sør- og østover? Vi folk er litt rare, for selv om vi flytter fra hjemlandet, har vi lett for å være en smule nostalgiske og ta med oss stedsnavn hjemmefra til det nye landet vi slår oss ned i. Før vi går videre må jeg benytte anledningen til å komme med en advarsel. Jeg har liten kunnskap om språk, og sitter med en sterk mistanke om at det er fullt mulig å torturere de funnene jeg har gjort slik at de ikke tør annet enn å tilstå. Datatortur er godt kjent fra klimatologi, fotoanalyser av bilder med lav oppløselighet i 22. juli-saken, og nå også muligens fra Jostemikks tusen vinklinger for å finne gamle stedsnavns historiske betydning og opprinnelse. Kanskje er mine tanker om opprinnelsen til navnet på innsjøen Lysern gale, kanskje er de korrekte, hvem vet? Med Sveinung Gihle Raddus beskrivelser av alpefolket som kom til Norge i den tidlige delen av jernutvinningen, kom tanken raskt om dette kunne henge sammen med den Sveitsiske innsjøen Luzern. Diverse historikere og språkforskere jeg har lest har forklart navnet med at innsjøen er så lys der den ligger. Dette er i det minste like stor svada som mine forsøk på tolkinger, for er det en ting Lysern ikke er, er det en lysende innsjø. Den har alltid virket mørk, og jeg har snakket med andre lokalkjente om dette også, og de deler min oppfatning om dette. Andre innsjøer i området virker vesentlig lysere. Lysern ligger forresten ikke så langt øst for der Glomma renner ut av Øyeren. Vi kommer straks til geografiske sett nærliggende steder langs elva.

Valdisholm

Snaue tre mil nord for Sarpsborg ligger Valdisholm. Som navnet indikerer, er det en holme, og den lille øya ligger midt ute i en smal del av elva rett nord for det gamle fergeleiet ved Grønnsund, og rett nedstrøms Vamma kraftverk, som før utbyggingen var et forholdsvis bratt stryk i Glomma.

Wikipedia: Et forsøk på rekonstruksjon av Valdisholm Borg i Østfold, av Peter Blix.

 

Valdisholm og Vamma, omkranset av kommunene Spydeberg, Askim, Eidsberg og Skiptvet. Kartutsnitt: Google Earth.

Den delen av historien jeg har funnet beskrevet om Valdisholm forteller at borgen ble bygget som et forsvarsverk under borgerkrigene på 1200-tallet, og omtrent hundre år senere ble den nevnt for siste gang. Den forsvant ut av historien, og jeg anser at den var uønsket, og at grunneierne i området fikk jobben med å fjerne steinene og bruke dem til grunnmurer andre steder. Saken er at de er tvunget til å mene at den ble bygget etter år tusen, for ingen bygde i stein på denne måten i Norge før og under vikingtiden.

Vamma

Når det gjelder Vamma, skulle jeg gjerne lagt ut et par bilder av elva slik den så ut før utbyggingen, men jeg har blitt uhyre skeptisk til å benytte bilder der det ikke er spesifisert at de kan brukes fritt. De som ønsker se disse bildene og lese kort om fossen kan gjøre det her. Der nevnes blant annet at navnet opprinnelig var Vambr, som betyr vom. Det tror jeg ikke noe på, og jeg skal forsøke å forklare hvorfor.

Jeg har lest gamle dokumenter, eller lest kopier og referater fra slike, der Spydeberg og Skiptvet kommuner ble kalt øvre og nedre Vimum, Vima, Veme, Vemme, og skillet gikk ved Vamma. Alle disse navnene synes å ha felles opphav. Spydeberg kommune støtter seg til lokalhistorikere som forteller at Spjotaberg ble det nye navnet på bygda allerede på 1300-tallet, men dette er beviselig feil. Dog kan det ha blitt benyttet sammen med det gamle bygdenavnet Uppvimum i en overgangsperiode i forbindelse med at dansketiden med sine Schleswig-Holsteinere utryddet det norske språket og erstattet det med jiddisch-dialekten vi snakker i dag, en tragisk variant av flattysk. Her et kort sitat fra filologenes rapport lenket til over:

Vima (gen.), å Vimum.

I flere norske stedsnavne foreligger en stamme ^;^w-, hvis sproglige betydning endnu ikke er fundet:

1) Vima (gen.), å Vimum brugtes for som fællesnavn for de nuværende herreder Spydeberg og Skiptvet i Smaalenenes amt. De her anforte former forekommer i RB. paa flere steder, samt i en mængde diplomer fra middelalderen; to gange findes navnet i middelalderen skrevet a Vymum\ i 16de aarh. Vembe^ Vemme. Som del af det gamle landskab Vemme nævnes (a) Uppvimum (RB. 286, 483, 485), som maa svare til det nuværende Spydeberg.

Det var ikke annet å gjøre enn å sjekke andre steder med lignende navn, og jeg tok for meg Veme i Sokndalen. Den nedlagte jernbanestasjonen Veme ligger ved Elva Sokna. Her har vi ei elv igjen, og akkurat som ved Vima/Vemme/Vamma, går elva i stryk her.

At navnet har med vom å gjøre er vanskelig å forstå, så jeg forsøkte meg med Google Translate igjen. Etter å ha studert Nilens historie forsøkte jeg meg først med katarakt, som betyr foss, strøm, trinn, men dette ga ingen funn.Så satt jeg inn søkeordet Vima, som ble identifisert som gresk, og betyr nettopp trinn. Et viktig poeng er at Vamma var det første stedet der de som kom med båt sørfra støtte på problemer. Og når det først ble strøm, så varte den mer eller mindre hele veien opp til Øyeren, omtrent like langt som Øvre Veme (Spydeberg) strakk seg nordover på vestsiden av Glomma. Et skikkelig vima, med andre ord. Tenk på det Sveinung Gihle Raddum har skrevet. Det ble etter hvert produsert enorme mengder malm, og et sted mye lenger nord i Glommavassdraget må man ha videreforedlet malmen til barrer for å få plass.

Sogna ved Veme i Sokndalen der elva plutselig går i trinn og fossefall. Bilde: Google Earth

Ved Vamma må slepet ha startet. Skip og båter oppover til Øyeren, det samme med andre nødvendige forsyninger. Så gikk slepet motsatt vei når jernet og stålet skulle nedover mot Oslofjorden igjen. Til dette trengtes stor arbeidskraft, og jeg antar at slaver sto for slitet. Det må ha vokst opp et helt samfunn i Askim, og kanskje har Gihle Raddum rett når det gjelder ask-/asch-betegnelsens betydning, at det betyr slave.

Det var korteste rute mellom Tyrifjorden og havet. Kartet fig. 51 viserhvor veien til det indre av provinsen Britannia Caesariensis og utvinningsområdene for jern gikk. Langs den ble det i mange bygder laget enkle mottak for nyankomne slaver. Slike steder ble kalt Asch eller Asch-um etter det Rætisk-Noriske ordet As-ch. I Asker lå hovedmottaket for slavene. Navnet Asch finnes og i Båhuslen og viser at mennesker som ble deportert også ble satt i land der.

Følger man hele slepet nordover fra Vamma til Øyeren, er det siste stykket beliggende i Trøgstad, Tosebygda. Kan tose komme av å kaste, hale, slepe? Jeg tenker på det engelske ordet toss, og det kan jo ha en både sørligere og østligere opprinnelse uten at jeg har undersøkt dette nærmere.

Omtrent her må slepet ha gått. Utsnittet er fra karttjenesten til Finn.no.

 

Der Glomma og Vorma møtes

Vannveien videre nordover i Glommavassdraget gikk gjennom Øyeren og oppover til åmøtet mellom Glomma og Vorma, odden der Nes kirkeruiner ligger i dag. Jeg har skrevet litt om dette stedet tidligere, og også vært innom litt av det jeg har skrevet nå i Nes kirkeruiner. På samme måte som Valdisholm lå enestående godt til strategisk for å kunne kontrollere ferdselen på elva, en kontroll vi må anta at de som drev jernutvinningen og transporten for romerne anså svært viktig, ligger også neset med dagens kirkeruiner glimrende til for å holde kontrollen på og oversikten over alle som beveget seg vannveien. Arkeologene nevner meg bekjent bare så vidt litt om at det sannsynligvis lå et tempel eller en offerplass fra hedensk tid der før katolisismen kom byksende som ei kåt hannbikkje og pissa høyere på lyktestolpen. Jeg antar at mange av de stedene der det i dag ligger kirker, tidligere lå bygninger der folket tilba andre guddommer enn den nye makten i Rom ønsket at folk skulle tilbe. Det var om å gjøre å slette tidligere spor etter dette fæle som ga alt annet enn penger i kassa til grådige kjeltringer i Italia. Det nye Romerriket hadde gjort sitt inntog. Her er et kart jeg brukte i saken om kirkeruinene:

Kirkeruinene i Nes ligger på åmøtet mellom Vorma og Glomma. Plassen må ha vært av uhyre stor stragetisk og økonomisk betydning. Den som kontrollerte dette neset, kontrollerte trafikken på elvene. Kan den opprinnelige steinbygningen ha vært bygget av romerne? Tenker selvfølgelig på den store jernutvinningen og frakten av jernbarrer sørover under de siste 450 årene av romertiden. Kartutsnitt fra Finn.no

 

Jeg burde ha skrevet litt om Romeriket, men tar bare med fra Wikipedia at Glomma og Vorma møtes på Romerike. Er de sikre på at det ikke var Romerriket? Det finnes også mye mer jeg kunne skrevet om Raknehaugen, som er Europas største gravmomument, men nevner denne gang kun at måten haugen er bygget på kommer østfra. Så langt øst som steppene øst for Svartehavet. Les mer om Raknehaugen i En innledning om Raknehaugen. I områdene nord for steppene kommer «vår» måte å lafte tømmer på, og i de samme områdene må også «vår» hesterase fjordingen ha kommet fra. Viktigere å nevne er at den logiske plasseringen av industriområdet som må ha vært bygget for å videreforedle jernmalmen til jern og stål, må ha vært i området rundt Eidsvoll. Kanskje lå dette stedet der Andelva møter Vorma? Dette fordi brorparten av jernutvinningen lå i områdene nord for Minnesund, Hadeland (Jahren/jern), Valdres, Hedmark med Romedal (romerdalen?) og den store mengden gravhauger som mulig administrasjonssted, og malmforekomster oppover Gudbrandsdalen. Jeg velger heller å skrive litt mer om neste vaktpost, et mulig fort som lå ved den mektigste delen av vannveien, Mjøsa.

Mjøskastellet

Wikipedia: Mjøskastellet slik Peter Blix mente den kunne ha sett ut. Tegning av Blix fra 1897.

 

Arkitekt og ingeniør Peter Andreas Blix må også ha vært interessert i deler av vårt lands historie. Det er også han som illustrerte hvordan han trodde borgen på Valdisholm kan ha sett ut. Om Mjøskastellet kan ikke våre historikere skrive særlig annet enn de gjorde om borgen på Valdisholm. Den måtte jo ha vært bygget mye senere enn Romertiden og Vikingtiden, for det ble ikke bygget i stein i Norge den gangen, ergo måtte borgen vært bygget i borgerkrigsperioden i begynnelsen av det 13. århundre. Borgen overlevde i det minste lenger enn borgen på Valdisholm, selv om det de siste århundre kun var som ruiner. Denne borgen lå også strategisk med tanke på kontroll over ferdsel. Kanskje fantes flere vaktsteder langs Mjøsa, den er ti mil lang, og det må ha vært svært viktig å holde kontrollen over all trafikk. Besøk gjerne Wikipedia-siden om Mjøskastellet. De har noen interessante bilder av ruinene. Noen såpass fine at de minner meg om de flottest tilhugne steinene i kirkeruinene på Nes. Jeg snakket såvidt med han som hadde oppsynet på Nes, og vi syntes begge det var interessant at de eldste steinene var perfekt formet, mens de nyere minnet mer om rusk og rask-metoden.

Mjøskastellet ble bygget på Steinsholmen i Mjøsa, rett sør for Moelv.

Det finnes utrolige mengder stoff å skrive om når det gjelder denne mulige delen av vårt lands historie. Det jeg har plukket ut her er bare som en innledning å regne, men jeg tviler på at jeg selv vil skrive fortsettelsen. Det må i så fall bli på annen måte. Det ligger muligheter for en skikkelig røver-roman i dette stoffet, og når jeg tenker på hvem som kan ha blitt hauglagt i Raknehaugen, da tar historien skikkelig fyr. Håper deler av stoffet var interessant for noen. Husk dette med ei klype salt osv.

16 thoughts on “Øvre og nedre Vimum og Valdisholm og Mjøskastellet

 • 7. februar 2018 at 22:13
  Permalink

  Nes på Romerike er nevnt i boken «Smålandske antikviteter» der kong Ring ble gift med kongsdatteren. Kongen døde og kong Ring likte seg ikke på Nes, så han overlot styringen til Hjorvard jarl på Nes. Kong Ring – som er identisk med Olav tretelgja, er født år 577 og døde 24/4 år 649. Dateringene baserer seg på runeråding(datering) og runeslakt(dekryptering av tekst). /Se Håvamål vers 144(=12×12), der 12 peker på årets 12 mnd. Raknehaugen er trolig en minnehaug til kong Ring. Han grunnla det Østromerske Heraklidiske dynasti år 610. Har skrevet et hefte på 16 sider om denne kong Ring.
  Ser du sliter litt med stadnamngransking – har du tatt høyde for landhevning? Det er viktig, især rundt Oslofjorden. Og litt sarkasme(?) til slutt, stadmanngranskerne bruker av og til den sære kasusen «Radbrekkativ».
  Apropos Stein: Stein på Ringsaker, HjelpeStein på Toten med utsikt til Stein på Ringsaker. Videre sørover finnes DvergStein på Hadeland før en kommer til Stein på Ringerike. Har lurt litt på om Stein kommer av Ste-Vin, bratt bergside(Ste) med omliggende hestebeiter(Vin)/jorder. Ste og Ambolt er det samme om noen skulle være i tvil om det.
  THB.

 • 7. februar 2018 at 22:38
  Permalink

  Takk for kommentaren, Trygve! Du skrev:

  Raknehaugen er trolig en minnehaug til kong Ring. Han grunnla det Østromerske Heraklidiske dynasti år 610.

  Da har de bommet skikkelig når de daterte stokkene i haugen. Dendrokronologen, som absolutt kan ha tatt feil, sier at tømmeret ble hugget ca. hundre år tidligere enn du nevner. Raknehaugen er ikke bygd som en minnehaug, den er bygd som en gravhaug. I så fall Europas største kjente gravmonument. Måten Raknehaugen ble bygget på er ellers kjent fra områdene øst for sentrum av det østromerske imperium.

  Apropos Stein: Stein på Ringsaker, HjelpeStein på Toten med utsikt til Stein på Ringsaker.

  Når det gjelder RIngsaker, ringer i åkeren, har du studert eldre flyfoto og sett at det er mengder av uregistrerte ringer og andre steinsettinger i bygda?

  Ser du sliter litt med stadnamngransking – har du tatt høyde for landhevning? Det er viktig, især rundt Oslofjorden. Og litt sarkasme(?) til slutt, stadmanngranskerne bruker av og til den sære kasusen «Radbrekkativ».

  Ja, jeg har i flere år tatt høyde for landheving. Til og med i dag har jeg vært i samtale med andre om dette. Sarkasme kan være bra når det er brukt fornuftig. Forresten, han kong Ring, var det han som grunnla Ringveien i Oslo?

 • 8. februar 2018 at 18:18
  Permalink

  Hyggelig å se at du er tilbake, med nok en spennende artikkel. Har savnet.

 • 8. februar 2018 at 19:08
  Permalink

  Takk for det, Skruven!

 • 11. februar 2018 at 14:54
  Permalink

  Hei, og tuuusen hjertelig takk for ny og interessant artikkel!
  Vår historie er kraftig underslått og forvrengt, ja faktisk stjålet i fra oss. Jeg vil gjerne få lov til å kommentere din artikkel Jostemikk, ut i fra min engelsk protestantiske bakgrunn. Vi tror at Josef i Egypt var Vizir Imhotep under farao Djoser, legg merke til at i denne artikkelen nevnes gjenoppbygning etter 7 magre år (jfr bibelhistorens beretning om de syv fete og syv magre årene i Egypt) https://no.wikipedia.org/wiki/Djoser

  For å kunne drive et imperie / større sivilisasjon / rike, ville man være avhengig av et jordbruk som kan forsørge en større befolkning. Det fantes i før i verden bare to slike områder, det var innerst i middelhavet der det første store riket, Babylon lå, forsynt av elven Eufrat som oversvømmet og tilførte jorden nytt slam og således gjødslet den, slik at området kunne forsyne stor befolkning med mat. Det andre området, var Egypt med sin elv Nilen. Disse to imperiene lå i konkurranse med hverandre. Som det fremkommer av wiki artikkelen om Djoser, hentet denne kobber i fra gruver på Sinaihalvøya, men var avhengig av Tinn for å kunne lage bronse til dugelige redskapet og våpen. Tinn fikk man i fra gruvene man anla i England.

  Bibelhistorien beretter at israelittene fikk det mest fruktbare området i Egypt, Gosen, og videre at egypterne ble samlet i byer, de måtte selge jorden sin og seg selv for å få korn under de syv magre årene. Vi tror at det var stamme Dan, som er bibelsk kjent for sine skiper / som sjøfartsnasjon, som befolket de nordlige koloniene (England, Danmark, mfl.)

  Bibelhistoren forteller at «det kom en ny farao, og han kjente ikke Josef» og vi forstår ut i fra bibelsk tekst at det var en erobring / farao fra assyria. Historien forteller at Egypt og middelhavet ble herjet av et piratfolk de kallet «see people» og at disse benevnes som «Danoi» (altså Dansker) https://en.wikipedia.org/wiki/Sea_Peoples

  -Og før jeg forlater den tråden, vil jeg lenke til litt historie i fra Hellas, og mer enn antyde at disse hellenerne / Grekerne har Dansk opprinnelse i fra nevnte «sea people» som Egypt var så plaget med https://no.wikipedia.org/wiki/Antikkens_Hellas

  Jeg nevnte det såvidt tidligere for Jostemikk, som dengang da ble nokså overrasket over Frankrig sin Greske opprinnelse, i forbindelse det greske språk ble benevnt som «Lingua Franca.»

  Rent språklig vil jeg få understreke at de to absolutt mest presise språkene man kjenner i fra hine dager, er hebraisk og Gresk. I begge disse språkene har bokstavene OG mellomrommene i mellom dem hver sin numeriske verdi. I grunnprinsippet er de to språkene også veldig like. Men det er kanskje ikke så rart, siden jo gresk har opprinnelse i fra Hebraisk.

  Nuvel, i fra den egyptiske opprinnelse av befolkningen av nordvest Europa, er veien kort til tidligere artikler fra Jostemikk der det mellom anna påstås en knytning mellom Akhnaton og Vissteguten, som visstnok var ei jente, levningene funnet i Visstehola i Stavanger. https://www.norgeshistorie.no/eldre-steinalder/mennesker/0114-en-huleboergutt-og-hans-samtidige.html

  Det er ikke helt irrelevant for Sarpsborg, som Jostemikk har funnet ut er navnet etter stigning i terrenget. Tilsvarende navning er også gjort av Stavanger https://no.wikipedia.org/wiki/Stavangers_historie

  Jeg vil gjerne begynne med å trekke oppmerksomhet til at Romerriket, under keiserne og senere under pavene, hentet verdifulle ressurser i fra Norge. Da man skulle bygge ny E6 opp Gudbrandsdalen, fant man rester av gammel romersk vei, samt noen romerske villaer. Romerne bygget kun veier der det var av strategisk viktighet å kunne flytte tropper raskt.

  Som Jostemikk påpeker med sin henvisning til Pytheas av Marseille sin seilas opp kysten vår, var nok Norge viktig som ressurskilde / koloniområder allerede i Gresk tid.

  Jeg vil trekke oppmerksomhet til noen gale fakta, så som at Tønsberg er norges eldste by (fra 700 tallet AD) https://no.wikipedia.org/wiki/T%C3%B8nsberg

  og så vil jeg trekke oppmerksomhet til påstanden om at Ribe er eldste by i Skandinavia (fra 700 tallet AD) https://forskning.no/2014/12/danmark-fikk-sin-forste-70-ar-tidligere-enn-man-har-trodd

  -Men fakta er at Stavanger er datert enda tidligere, allerede til år 60 AD https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/ovXVB/Nye-arkeologiske-funn-Stavanger-er-eldre-enn-vi-har-trodd og denne lenken her:
  https://www.dagsavisen.no/rogalandsavis/arkeologer-fant-boplass-fra-rundt-ar-60-e-kr-i-kirkegata-her-kokte-folk-pa-jesu-tid-1.654317

  Sånn, da kan vi begynne snakke litt om språk. Den gode Jostemikk yttrer misnøye med vårt flat germanske språk, som han omtaler som «jiddish dialekt.» Jeg har en venn, som bor i tyskland, han er tidligere katolsk presstelærling, nå godt opp i 60 årene, og samler av sær kunnskap. Han berettet for meg at det i tyskland var en kar som hadde utmerket seg i oldtidsspråk, deriblant hebraisk, og denne skal ha yttret at disse var lette å lære seg ut med utgangspunkt i høytysk !

  Vi lærte på gymnaset i Moss på 1980 tallet at de nordiske språk (tysk, engelsk, norsk, etc,) i vikingetid var så like det bare var dialektiske forskjeller på dem.

  Østtyskerne ble i hine tider, i norsk historie, omtalt som «saksere.» Jeg har et «gammelt» kart i fra Ikea, der området er navnet «Saxony.» Det er de som hevder at det har enda en dypere rot, nemlig «isaacsons» altså «sønner av Isaak.» Min tyske venn, berettet for meg at det var flere byer i Tyskland som tidligere hadde hebraiske navn, deriblant en by som het «Betlehem.»

  Men om Sarpsborg, det stod nevnt litt om den i artikkelen jeg la ved fra wikipedia om Stavangers historie. Området er også tradisjonelt omtalt som Borg, og jeg minnes fra gymnasiet i Moss at vi var på eskursjon til bygdeborg i området. Man var en tid plaget med invasjon av røverbander og søkte trygghet i slike bygdeborger.

  Jeg gad undres på….. -Jeg kommer tilbake med fler kommentarer, jeg må undersøke noe….

  mvh
  Kjell Erik

 • 11. februar 2018 at 22:57
  Permalink

  Vår historie er kraftig underslått og forvrengt, ja faktisk stjålet i fra oss. Jeg vil gjerne få lov til å kommentere din artikkel Jostemikk, ut i fra min engelsk protestantiske bakgrunn. Vi tror at Josef i Egypt var Vizir Imhotep under farao Djoser.

  Først så vil jeg takke deg for en svært god kommentar, Kjell Erik! Så til det jeg har sitert av deg over. Er du sikker på at Imhotep ikke fungerte under Thutmosis I? Andrew Power skriver at Josef var Moses, og at Moses kun var en midlertidig tittel gitt den kommende eller påtroppende farao i forbindelse med innsettelsen da alle faraoer måtte være Moses for en stund og lede sitt folk rundt i ødemarken en gitt periode. Power skriver forøvrig også at de kom seilende dette ariske folket som hersket over Egypt, og at hoveddestinasjonen til de som var selve arverekkefølgen til Egypt, landet de måtte flykte fra, var Boine-elva.

  http://jostemikk.com/IRELAND_land_of_the_Pharaos_The_Quest_for_Our_Atlantean_Legacy_Andrew_Power_2005.pdf

  Som det fremkommer av wiki artikkelen om Djoser, hentet denne kobber i fra gruver på Sinaihalvøya, men var avhengig av Tinn for å kunne lage bronse til dugelige redskapet og våpen. Tinn fikk man i fra gruvene man anla i England.

  Bibelhistorien beretter at israelittene fikk det mest fruktbare området i Egypt, Gosen, og videre at egypterne ble samlet i byer, de måtte selge jorden sin og seg selv for å få korn under de syv magre årene. Vi tror at det var stamme Dan, som er bibelsk kjent for sine skiper/som sjøfartsnasjon, som befolket de nordlige koloniene (England, Danmark, mfl.) … Jeg vil trekke oppmerksomhet til noen gale fakta, så som at Tønsberg er norges eldste by (fra 700 tallet AD) https://no.wikipedia.org/wiki/T%C3%B8nsberg

  og så vil jeg trekke oppmerksomhet til påstanden om at Ribe er eldste by i Skandinavia (fra 700 tallet AD) https://forskning.no/2014/12/danmark-fikk-sin-forste-70-ar-tidligere-enn-man-har-trodd

  -Men fakta er at Stavanger er datert enda tidligere, allerede til år 60 AD https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/ovXVB/Nye-arkeologiske-funn-Stavanger-er-eldre-enn-vi-har-trodd og denne lenken her:
  https://www.dagsavisen.no/rogalandsavis/arkeologer-fant-boplass-fra-rundt-ar-60-e-kr-i-kirkegata-her-kokte-folk-pa-jesu-tid-1.654317

  Spennende stoff, og noe flere har vært inne på, blant annet Sveinung Ghile Raddum, som blant annet skrev:

  http://jostemikk.com/Sveinung_Gihle_Raddum_Norges_Jernalder_-_De_Romerske_provinser_i_Norge.pdf

  Derfor ønsket keiserne full kontroll. Men romerne var ikke de første som hentet metaller i Norge. Havet hadde tidligere ført andre metallutvinnere hit. Området var ikke så isolert som vi har trodd, europeiske sjøfolk kjente kystområdene. Mer enn 1500 år f.Kr. kom danene sjøveien fra det østlige Middelhav til Skandinavia. Etter utdrivelsen fra Egypt var de på leting etter nytt land å bosette seg i og fant det. Sørskandinavia,
  Schleswig-Holstein, Skåne, Danmark, Tune, Skiensområdet, Lista, Rogaland og Karmøy ble deres nye kulturområde.

  Tar med denne til slutt, bare for å presisere ørlite:

  Det er ikke helt irrelevant for Sarpsborg, som Jostemikk har funnet ut er navnet etter stigning i terrenget.

  Det er vel strengt tatt Vimum/Vamma lenger nord som betyr trinn/steg, men ser en litt rundt på det, er det ikke helt galt som beskrivelse av Sarp (bratt) heller. Sarp er første trinn, Vamma er neste.

 • 11. februar 2018 at 23:10
  Permalink

  Dette er ikke direkte relatert til trådens tema, men jeg er gjerne litt rund i kantene overfor både andre og meg selv når det gjelder dette med historien. De tapte stammene dro i flere retninger da de flyktet fra Egypt og Midt-Østen. De som flyktet nordøstover endte opp i Asia. Dette folket sees fortsatt rester etter i fjellområder der nede, noe jeg har skrevet om tidligere i Våre blonde, blåøyde slektninger i Asia. Det var disse som skrev Vedaene, og er årsaken til at tyske forskere før og under 2. verdenskrig var så opptatt av det ariske og de vitenskapelige hemmelighetene de avslørte i nettopp Vedaene. Etter krigen klarte de babylonske bokbrennerne å gjøre arisk til et skjellsord. Dette er svært bedrøvelig, og er foruten et angrep på et helt folk, altså ren og skjær rasisme, en årsak til et stadig vanskeligere miljø for alle som er interessert i å grave etter sannheten, ikke å skjule den. Det har også en direkte sammenheng med dagens elites ønske om å ødelegge restene etter oss ved såkalt multikultur, en påtvungen og bevisst ødeleggende innvandring.

 • 11. februar 2018 at 23:43
  Permalink

  Kjell Erik, du skrev:

  Den gode Jostemikk yttrer misnøye med vårt flat germanske språk, som han omtaler som «jiddish dialekt.» Jeg har en venn, som bor i tyskland, han er tidligere katolsk presstelærling, nå godt opp i 60 årene, og samler av sær kunnskap. Han berettet for meg at det i tyskland var en kar som hadde utmerket seg i oldtidsspråk, deriblant hebraisk, og denne skal ha yttret at disse var lette å lære seg ut med utgangspunkt i høytysk!

  Vi lærte på gymnaset i Moss på 1980 tallet at de nordiske språk (tysk, engelsk, norsk, etc,) i vikingetid var så like det bare var dialektiske forskjeller på dem.

  Ja, antakelig var det slik, og dette er viktig. Babelsk forvirring. Het det ikke det? Alle skulle snakke forskjellig språk? En genial måte å skape motsetninger på, og enda mer genialt når det gjelder å ta fra oss historien vår. Og når jeg skriver vår, mener jeg oss alle, ikke kun nordmenn. Det er verdt å tenke på at vi her i Norge og andre deler av Vest-Europa må ha snakket et språk nært tilknyttet den semittiske språkgruppen, før alt ble stjålet fra oss for ca. 700 år siden. Selve beskrivelsen av hva det innebærer å være semittisk, er at man har et språk som tilhører det semittiske. De som kaller seg jøder i dag, tilhørte aldri noe som minnet om semittisk, mens landet de ranet var fullt av mennesker som tilhørte semittene! Dermed har de babylonske bokbrennerne og forfalskerne snudd alt på hodet. Det gjør de jo alltid, og laget et magisk herskeord aldeles uten mening. Jeg nevnte dette en gang da jeg lurte på hvorfor Wikipedia påsto at jeg var antisemittisk, jeg som er semitt, og aldri har kommet med spesiell kritikk av en eneste semitt. Laget en egen artikkel om dette fordi det irriterte meg så voldsomt. Finner den ikke i farta, men den handlet om at de som definerer ords betydning, bestemmer over de som leser dem.

  Når det gjelder språket vårt, altså språket som har vært snakket i Norge, har nok dette vært så ymse i enkelte perioder. Det er mulig at dagens jiddisch har vi nå muligens snakket det omtrent like lenge som det ble snakket Norrønt. Før det må det i lang tid ha vært en direkte variant/dialekt av språket som ble snakket av folket i Egypt og Midt-Østen, de såkalte tapte stammene. Og det bør jo sannelig ha vært semittisk så det holdt.

 • 13. februar 2018 at 08:17
  Permalink

  Hei Jostemikk
  Jeg har i grunnen litt å undersøke før jeg kommenterer videre, men siden du er i farta nå og spør, så skal jeg forsøke svare litt. Til din første kommentar om min kommentar, om jeg er sikker på at Josef tjente som vizir under Djoser, så er svaret «ja» og det har dels med at jeg holder Bibelen som troverdig kilde, dernest fordi det står, arkeologisk, hugget i sten. Djoser er koblet til perioden med de syv fete og de syv magre årene.

  Om valg av kilder til sannhet
  Dernest, til ditt spørsmål om jeg tror bibelen fremfor Andrew Power. Ja, jeg tror bibelen og har ingen tillit til Andrew Power, som jeg holder for å løpe eliten under Pontifex Maximus sitt ærend. Historisk er navnet Babylon synonymt med forvirring. Jeg lærte i undersøkelsesfag at «informasjon» pr definisjon er «reduksjon av usikkerhet» og min ærfaring med det som kommer fra Babylon sine annaler, er mer til forvirring og feil enn det er til informasjon. Så la meg få returnere ditt spørsmål Jostemikk, og spørre «er du helt sikker på at du vil ha Pontifex Maximus og hans lakeier, deriblant Andrew Power, som ditt sannhetsministerium?»

  Jeg skal her si bittelitt om England og Pontifex Maximus sitt verdensrike. Med å legge England under seg i 1066 la han også under seg det norske veldet, Danmark som stormakt, og likeens Sverige, som også var en formidabel makt på hav og kontinent. Husk de hadde i all tid tette bånd til handelen i Russland, som har sitt «Rus» navn nettopp i fra Sverige.

  Vi vet at Hitler var av det jødiske herrefolket, hvilket også Napoleon hadde, med flere. Vi andre, folket, har faktisk ikke midlene til å drive krig. Les Grunnloven og se på nær historie, så som krigen mot Libya som kongens råd iverksatte i strid med grunnloven. Legg merke til Grunnlovens formulering «kongen velger selv sitt råd.» Se nær historie, Jens Stoltenberg ble utpekt av kongen, da Jens IKKE satt på stortinget, til å lede regjeringen / kongens råd. Nå er Jens øverste formelle leder for Pontifexens mest kjente største militærmakt; NATO.

  Det er ikke vi, folket, som starter kriger. Det er det Pontifex Maximus statsledere og deres regjeringer som gjør. Vi, folket, skal bare dø i krigene og forsterke Pontifexens og hans elites grep om oss. https://www.henrymakow.com/2013/05/Hitler-had-Jewish-DNA.html

  Etter 2 Verdenskrig ble de landene som Hitler hadde erobret, overlevert til England ved kapitullasjonen, og derifra meldt inn i FN. I prosessen måtte de landene som ble meldt inn i Foreningen «de Forente Nasjoner,» si i fra seg sin suverenitet. FN er en entitet som er under Pontifex Maximus sin autoritet iflg generalsekretær Ban Ki Moon som ved paven sitt besøk i FN høsten 2015 hyllet paven som «moralsk autoritet.» Jeg ville bestemt ikke ta i mot «sannhet» i fra eliten sine bokskrivere, så som Andrew Power. Vil virkelig du Jostemikk?

  Den intellektuelle eliten til Pontifexen hater vårt folk, vår kultur, og vår relgion. Det er ikke så underlig, for eliten er etterkommere av invasjonsstyrkene som kom med William Erobreren, han hadde med seg jøder til å være hans embedsmenn / adel. De tok snart over alle høvdingehus og utgjorde siden Europas adel. Uansett, eliten har satt seg fore å ødelegge oss, da er det imperativt å gjøre vår Gud til løgner og vår relgion til dikt og eventyr. Når vår Gud således er «utslettet,» så vi ikke selv har noe å samles under, har vi ikke noen «unalien rights given by their creator» og den eneste gud vil være eliten selv. Da vil de depopulere oss, de vil ta i fra oss nasjonal suverenitet og legge oss innunder et verdensrike, kjent som «FN ledet verdensorden» i et økonomiks slaveri der de konfiskerer vår eiendom, våre naturressurser og gevinsten av vårt arbeid, De skaper fattigdom til oss, og kaller prosjektet så vakkert «globalisme» og selger det som almen berikelse, vel vitende om at de lyger oss huden full https://www.abcnyheter.no/penger/makrookonomi/2016/12/07/195261932/victor-d.-norman-vi-ma-ta-deler-av-skylden-trump

  Jeg ville her være fristet til å trekke oppmerksomhet til at nevnte elite og «vitenskapelige» sannhetsministerium rett så konsekvent dyrker jødisk relgion, i form av kabbalistisk mysitisisme, så som Copernicus med sitt heliosentriske univers, og likeens Sir Newton med sin påstand om gravitasjon. Jeg ser meg ikke tiden i farten til å gjøre det, og om jeg hadde, måtte jeg bygget på med å berette om at katolisismen er jødisk og vise til khazar slekter i Romerkirkens keiser rekke https://no.wikipedia.org/wiki/Leo_IV_(keiser)

  Jeg vil i anledning tema underslag av historie, trekke frem et festlig eksempel. Man brukte i hine tider tørrfisk som betalingsmiddel. Fisk var fysiske penger! Det er logisk, for du kan jo ikke spise gull! Man beretter at «gull er krigens muskler» -vel, Napoleon var veldig klar på at uten skikkelig mat, går det skikkelig dårlig. I hine tider var Hålogaland et eget rike, og hovedsetet var på Vågar. Hit kom skip også fra utlandet, så verdifulle var fiskevarene! https://www.nrk.no/nordland/her-la-norges-viktigste-by-1.11054277 Jeg kan forøvrig nevne at når dette materialet ble presentert i pressen forleden år, var de så dristige at de sa at Vågar var Norges hovedstad / kongssete på den tid. Man har moderert seg senere ser jeg, det var vel ikke helt politisk korrekt da….

  Norge er et velsignet rikt land. Hertil kommer verdens fugler for å hekkke, hertil kommer verdens fisk for å gyte, hit kommer hvalene i havet i samme ærend. Havet og himmelen vår er sylte rike!

  De fleste vet om oljen vår, Norge har lenge vært verdens 5 største oljeeksportør. Norge har sitt «hvite gull» vannkraften, med hvilket den smeltet malm og vant ut metaller vitale for Pontifexens grep om verden. Du har selv Jostemikk skrevet litt om utvinningen av jærn i mellom Norge og Sverige, og at man nyttet trevirke til å smelte jærnet ut av malmen.

  Det går en sprekk ned i Norge på langs, fra øverste nord og ned oslofeltet. Du kan studere lavaen på såvel Jeløya, Revlingen og feltene ute ved Oddane Sand i Vestfold, rett og slett bare for kosens skyld mens du nyter vårens solskinn. Mellom her vi står på jorda, og ned til jordens dyp, ligger en granitt flåte. Granitt er en koldt sammensatt steinart, bestående av mineral krystaller. Disse er piezo keramiske, når man slår på dem, avgir de elektrisk gnist, og i denne sveises lettere atomer sammen til mer kompliserte. Langs nevnte sprekk i Norge, finner du slike tyngre metaller, i fra jærn og opp til høyt radioaktive metaller. Radioaktivitet skyldes at materialet vittrer i stykker, da atomkjærner bestående av 60 nøytroner eller mer ikke klarer holde i sammen. Under Telemark finner du enorme forekomster av Thorium, et spennende radioaktivt stoff til forurensningsfrie atomreaktorer. Her i Rogaland finner du store forekomster av Uranium. Her var på 1800 tallet et lokalt geni som het Kartevoll, jeg var nabo men en i slekten hans. Kartevoll utvandt uranium på Haugaland siden av fjorden, og solgte til Madame Curie som gjorde sin forskning på denne.

  Et Canadisk selskap (Canada har sikkert ikke noen rot i Canaan på Ghaza stripa, eller har det det?) Nei, nå snakker jeg meg vekk. Gruverettighetene til Norge er tilhørende et canadisk selskap. Hvordan det kom til, er litt vanskelig å forklare, for i hht grunnlov og menneskerettighetslov så tilhører naturressursene folket som eier sitt land og har rett til å være selvstyrte. Jeg skal bare berette, at Jens Stoltenberg i sin regjeringstid laget en minerallov som fratar grunneier retten til eiendommen, og overførte eierskapet til mineralene i Norge til nevnte canadiske selskap. Uansett, for gjennomføring av utplyndringen, er det strategisk å frata det norske folk dets «unalien rights givent to them by their Creator» og utslette folket slik at dets eiendom til egne naturressurser ikke skal stå i veien for nevnte canadiske mineral selskap….

  Så hva blir det til Jostemikk, skal vi samles under «unalien rigths given by their Creator» deriblant retten til å leve i og dyrke de hager Gud gav oss, mens vi med vår hustru oppreiser våre barn, eller skal vi la Pontifex Maximus med eliten hans få lov til å fortsette herje med oss? For meg er ikke valget vanskelig, Jeg forblir hagemann på min hals!

  Vennlig hilsen
  Kjell Erik

 • 13. februar 2018 at 10:03
  Permalink

  Jeg skal lese nøye gjennom kommentaren din senere, Kjell Erik. Vil bare nevne at årsaken til at de siste kommentarene dine ikke har gått rett igjennom, er at det er så mange lenker i dem. Da blir de stående i påvente av at jeg godkjenner dem. 😉

 • 13. februar 2018 at 10:36
  Permalink

  Jeg deler opp dette i flere kommentarer. Du skrev:

  Dernest, til ditt spørsmål om jeg tror bibelen fremfor Andrew Power. Ja, jeg tror bibelen og har ingen tillit til Andrew Power, som jeg holder for å løpe eliten under Pontifex Maximus sitt ærend.

  Jeg forstår ikke hva du mener med dette. Ikke fordi jeg ikke vil, men fordi det er umulig å forstå. Andrew Power løper Vatikanets ærend? Hele boka hans er en eneste lang avsløring av nettopp katolisismen, «jødene» og de kongelige de sistnevnte blandet seg med for å kuppe makten. Du må lese boka, ikke bare fly i flint over de korte sitatene eller henvisningene jeg tar med. Dette setter også søkelyset på noe annet, og dette er jo ganske dramatisk. Ikke for meg, men for deg og din blinde tillit til plankeguden og nytestamentets beskrivelser hva hva som skjedde med ham og rundt ham i Midtøsten-området for 2000 år siden. Du er vel klar over at nettopp din forhatte Pontifex Maximus og miljøet rundt ham er de som bestemte hva som skulle stå i nytestamentet? Du legger din tillit rett i fanget på det og de du hater og frykter. Les boka, nå. Den er lite annet enn et gigantisk angrep på nettopp det du påstår å mislike.

 • 13. februar 2018 at 11:02
  Permalink

  Jeg skal her si bittelitt om England og Pontifex Maximus sitt verdensrike. Med å legge England under seg i 1066 la han også under seg det norske veldet, Danmark som stormakt, og likeens Sverige, som også var en formidabel makt på hav og kontinent.

  Her er vi helt på linje.

  Vi vet at Hitler var av det jødiske herrefolket, hvilket også Napoleon hadde, med flere. Vi andre, folket, har faktisk ikke midlene til å drive krig. Les Grunnloven og se på nær historie, så som krigen mot Libya som kongens råd iverksatte i strid med grunnloven. Legg merke til Grunnlovens formulering «kongen velger selv sitt råd.» Se nær historie, Jens Stoltenberg ble utpekt av kongen, da Jens IKKE satt på stortinget, til å lede regjeringen / kongens råd. Nå er Jens øverste formelle leder for Pontifexens mest kjente største militærmakt; NATO.

  Joda, du er inne på delvis interessante og korrekte betraktninger her, men har det med Sarp, Vamma og befolkningen i Norge å gjøre?

 • 13. februar 2018 at 11:11
  Permalink

  Det er ikke vi, folket, som starter kriger. Det er det Pontifex Maximus statsledere og deres regjeringer som gjør. Vi, folket, skal bare dø i krigene og forsterke Pontifexens og hans elites grep om oss. https://www.henrymakow.com/2013/05/Hitler-had-Jewish-DNA.html

  Etter 2 Verdenskrig ble de landene som Hitler hadde erobret, overlevert til England ved kapitullasjonen, og derifra meldt inn i FN. I prosessen måtte de landene som ble meldt inn i Foreningen «de Forente Nasjoner,» si i fra seg sin suverenitet. FN er en entitet som er under Pontifex Maximus sin autoritet iflg generalsekretær Ban Ki Moon som ved paven sitt besøk i FN høsten 2015 hyllet paven som «moralsk autoritet.» Jeg ville bestemt ikke ta i mot «sannhet» i fra eliten sine bokskrivere, så som Andrew Power. Vil virkelig du Jostemikk?

  For det første: Hva har Hitler og Pontifex Maximus å gjøre med temaet i denne tråden? Ban Ki-moon? Og igjen, Andrew Power som elitens bokskriver? Virkelig?

  Uansett, eliten har satt seg fore å ødelegge oss, da er det imperativt å gjøre vår Gud til løgner og vår relgion til dikt og eventyr. Når vår Gud således er «utslettet,» så vi ikke selv har noe å samles under, har vi ikke noen «unalien rights given by their creator» og den eneste gud vil være eliten selv. Da vil de depopulere oss, de vil ta i fra oss nasjonal suverenitet og legge oss innunder et verdensrike, kjent som «FN ledet verdensorden» i et økonomiks slaveri der de konfiskerer vår eiendom, våre naturressurser og gevinsten av vårt arbeid, De skaper fattigdom til oss, og kaller prosjektet så vakkert «globalisme» og selger det som almen berikelse, vel vitende om at de lyger oss huden full.

  Deler av dette er jeg enig i, men det hører vel ikke hjemme i kommentarfeltet under en artikkel om gamle stedsnavn og annen historie i sør-østre Norge for 1500 – 2300 år siden?

 • 13. februar 2018 at 11:18
  Permalink

  Jeg ville her være fristet til å trekke oppmerksomhet til at nevnte elite og «vitenskapelige» sannhetsministerium rett så konsekvent dyrker jødisk relgion, i form av kabbalistisk mysitisisme, så som Copernicus med sitt heliosentriske univers, og likeens Sir Newton med sin påstand om gravitasjon. Jeg ser meg ikke tiden i farten til å gjøre det, og om jeg hadde, måtte jeg bygget på med å berette om at katolisismen er jødisk og vise til khazar slekter i Romerkirkens keiser rekke https://no.wikipedia.org/wiki/Leo_IV_(keiser)

  Det er nesten så jeg mister både munn og mæle, men heldigvis har jeg ni fingre som fungerer rimelig bra på tastaturet, og de reagerer nærmest på refleks. Jeg tror det er best å ikke kommentere det første du skrev i sitatet over. Tar heller med denne evigvarende selvmotsigelsen igjen. Dette med din ramsalte kritikk av nettopp de kreftene som har skrevet og trykket den Bibelen du stoler 100 % blindt på. Ser du ikke selv problemet?

 • 13. februar 2018 at 11:34
  Permalink

  Så hva blir det til Jostemikk, skal vi samles under «unalien rigths given by their Creator» deriblant retten til å leve i og dyrke de hager Gud gav oss, mens vi med vår hustru oppreiser våre barn, eller skal vi la Pontifex Maximus med eliten hans få lov til å fortsette herje med oss? For meg er ikke valget vanskelig, Jeg forblir hagemann på min hals!

  Jeg tror vi skal samles om å lete etter sannheten. Muligens vil vi aldri finne den, men med litt iherdighet vil vi kanskje klare å finne en mer korrekt versjon enn den vårt ødelagte akademiske miljø har forpestet tilværelsen vår med? Bibelen? Lamestream Media? Forskere? Jostemikk? Nullius in Verba.

 • 13. februar 2018 at 17:15
  Permalink

  Du Jostemikk,
  du holder i mot meg at det jeg skrev herover ikke har med stedsnavnene i Østfold å gjøre, med henvisning til at det er hva artikkelen handler om.

  Jeg kommenterte din artikkel i mitt første innlegg, hvilket du takket for, og så stillet du spørsmål ved faktariktighet og kilde, samtidig som du hevdet annen kilde med annen påstand for å være sann og min kilde og fakta for løgn. Det var dette jeg kommenterte, med understrenger av den utplyndring av vårt land og folk i all tid, for råvarer for krig, kombinert med at vår utplyndrer kriger mot oss, gjennom å berøve oss kvalitetene som gjør oss til et folk; vår avstamning (av latin «natio») vår historie og vår kultur. Artikkelen din handlet om fjerde kritierie for å være et folk, nemlig språket, og derav dets røtter.

  Vet du, jeg skulle gjerne vært dette angrepet ditt foruten, jeg akter det helt unødig og intolerant, at du snevrer inn korridor for meninger, fakta og kilder. Jeg synes dette påfølgende presset ditt ligner mobbing, utfrysning.

  Jeg resignerer. Slett gjerne alle mine kommentarer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Optionally add an image (JPEG only)

%d bloggere liker dette: