Ondskapens arnested – Del I

Det er vanskelig å vite sikkert hvordan en på beste og mest lettfattede måte bør fortelle om ondskapen som styrer verdensbegivenhetene. I likhet med andre har jeg følt meg tvunget til å ta opp sak for sak, der min hovedintensjon har vært å sette historiske hendelser i sammenheng, for således å gi leserne en mulighet til å selv nøste historien bakover for å se om det finnes en organisert start på det forferdelige. Dette er en ganske feig måte å gjøre det på, men grunnen til at jeg stort sett har valgt denne måten, er at folk flest er så livredde for å bli sett på som konspirasjonsteoretikere, at hadde jeg gått rett til begynnelsen av historien, ville de blitt skremt bort allerede etter et par setninger. Sant og si er jeg fortsatt i tvil om hva som er beste metode. Jeg er ikke en gang sikker på om noen slik finnes, eller om det er mulig å få enkeltindividet til å rive seg løs fra århundrer med manipulering av menneskesinnet, slik at kollektiv oppvåkning en gang vil kunne se dagens lys. Må jeg minne om at det å lete etter sannheten ikke er det samme som å finne den, men at det er alle menneskers plikt å gjøre så godt en kan?

Orinoco-elva i Venezuela ender sin ferd mot Atlanterhavet i et like vakkert som digert delta. Det jeg ber mine lesere om, er å benytte samme metode for å lete etter opprinnelsen som jeg selv har benyttet meg av.Historiens begynnelseFølg en historisk sti (et elveløp) hele veien tilbake til opprinnelsen (hovedelva). Finn en annen sti (et annet elveløp), og gjør det samme. Dette gjentas for hver ny historisk hendelse (sti) som man kan finne. Når man har fulgt mange titalls slike stier (elveløp), og de fleste ser ut til å ende ved et felles startpunkt for historien, et historisk arnested (vassdragets begynnelse), har man begynt å tilegne seg kunnskap som gjør at en kan danne seg en kvalifisert oppfatning av opprinnelsen.

Det er mange elveløp å følge, og tusener av små og store sideelver, er blindspor man dessverre må følge. Årsaken er at disse blindsporene (sideelvene) må avfeies som rette vei mot hovedkilden, altså arnestedet for historien (vassdraget). Da det vi søker etter ikke er den egentlige opprinnelsen, kun starten på den delen som handler om et valgt tema, finnes det også et reversert elvesystem å kartlegge, nemlig opprinnelsen til opprinnelsen.

Begynnelsen og den foreløpige slutten

Som illustrasjonen over viser, er det fullt mulig å gå seg bort fordi historien (elveløpene) enkelte steder går i hverandre, og danner snarveier og koblinger som gjør det vanskelig å skille virkeligheten fra en bevisst eller ubevisst skapt distraksjon.

Personlige agendaer og mentale begrensninger

Vi mennesker har et stort talent for å ta til oss fra andre det som passer inn i våre personlige betraktninger om virkeligheten. Vi har alle en personlig agenda, noen sterkere enn andre, som undertegnede, og denne farger vår virkelighetsoppfatning enten vi vil eller ikke. Dette betyr i klartekst at alt jeg skriver bør gåes kritisk etter i sømmene. Når det gjelder utvalgte sitater, som det er mange av i mine betraktninger om verdens galskap, tar jeg ofte utdrag fra forskere, tenkere og forfattere jeg er dypt uenige med. Dette har flere årsaker, og de mest åpenbare er et ønske om å bruke deres egne påstander mot dem selv, samt at de ofte har så skarpsindige betraktninger om sammenhenger og hendelser, at det ikke spiller noen rolle om jeg er uenig med dem i det alt vesentlige. Deres beste betraktninger kan være så geniale at de står for seg selv som lysende eksempler på det beste vi mennesker har av tankegods. Som eksempel kan nevnes at forfattere som Huxley og Orwell står i motsatt ende av den menneskelige verdiskalaen enn meg. De har allikevel gjennom sine forfatterskap gitt oss muligheten til å tenke og se annerledes på dette som har med politikeres og andre maktmenneskers nådeløse utslettelse av alt som står i deres vei.

Da rasehatet ble født

Den svarte rundingen på illustrasjonen over illustrerer når rasehatet så sin organiserte begynnelse. Dette er historien om da herrefolkets historie begynte, muliggjort gjennom hatske menneskers ran fra nøye utvalgte historiske sideelver. De tok litt fra nøye utvalgte kilder. Vel, nå er det så stor usikkerhet angående hele vår historie, at det ikke er gitt at det jeg nå skal fortelle om var begynnelsen på organisert rasehat, men det er den eneste begynnelsen jeg har klart å finne. Det er nødt til å bli store usikkerhetsmomenter, for selv vår moderne historie, den mediene skriver om fra i går, er absolutt ikke til å stole på. Når jeg nå støtter meg til mer enn to tusen år gammel nedskrevet historie, forstår alle at jeg trenger leserens milde overbærenhet, i det minste fram til jeg forsøker koble den usikre opprinnelsen til den litt mindre usikre nåtiden. Vi må se om opprinnelsen kan fortelle oss hva som skjer i vår voldelige og blodige verden nå i dag.

En eller annen gang i århundrene før vår tidsregning begynner, startet noen mennesker, sannsynligvis menn tilhørende en klan/stamme/familie, å samle sammen deler av den kjente historien. En må kunne tro at deres ideologiske agenda førte til strengt selektive valg, og således så politisk ekstremisme for første gang dagens lys i organisert form. Hva en skal legge av religiøsitet i oppfinnelsen, eller opprinnelsen, er ikke godt å si, men vi må ikke gå i den fella som den moderne verden har gått i, bevisst eller ubevisst, å bevisst overse religiøst overbeviste grupper. At en selv ikke ser på religioner som del av virkeligheten, altså noe betydningsfullt, betyr ikke at andre ikke ser på det som gospel. De sistnevnte kan også ha makt. Stor makt. Dette blir litt på samme måten som når det gjelder bruken av symboler. At folk flest ikke har kunnskap om symbolbruk og symbolikk, betyr ikke at fenomenet ikke er reellt. Tvert i mot, symbolbruk er av uhyre viktighet for mektige mennesker, og det er så omfattende benyttet, at de nærmest har utviklet et hemmelig språk. At symbolbruken forbindes med okkulte organisasjoner, okkult betyr hemmelig, betyr ikke at disse organisasjonene ikke er mektige. Kort fortalt ber jeg alle ta den opprinnelsen jeg skal fortelle om på alvor. Tenk på det dere vet nå i dag, og gjør dere noen tanker om de som lever etter denne opprinnelsen, besitter stor makt nå i 2015. Kommer dere til den konklusjonen, erkjenner dere samtidig at vi på kraftig vis lever og lider under en komplott, en konspirasjon, som startet for så lenge som 2500 år siden.

Det var det vi i dag betrakter som judaismen som så dagens lys den gangen. Den nye religionen, som et drøyt tusenår senere skulle danne grunnlaget for de abrahamittiske regligionene, synet på den enhetlige guddom, den ene Gud, ble tråklet sammen av rester fra omkringliggende regioner og kulturer, og det som kalles monoteisme var født. Mesteparten ser ut til å være hentet fra kulturene i dagens Irak, med opprinnelse i hendelser og skrifter som forteller om hva som en gang skjedde i Babel og Edens hage, om hvordan mennesket ble skapt, og hvordan vi fikk en ny start fordi vi ble advart mot det vi kaller Syndefloden. I Det gamle testamentet finnes mengder av materiale stjålet, eller hentet, fra de gamle sumeriske kileskrift-tavlene. I dag kaller vi denne ene guddommen for Gud, Herren, YHVH/Jahve, Jehova, Allah, Elohim, og hans påståtte uttalelser gjennom krav, lovnader og formaninger, er så fulle av rasehat og menneskeforakt, at de i dag er forbudt ved lov i de fleste siviliserte samfunn. Det er tvingende nødvendig å ta en nærmere titt på de jævligste, bokstavelig talt, tingene han sa til sine utvalgte, som altså ikke var oss. Med oss, mener jeg absolutt alle mennesker på denne jord som ikke er jøder, og som Han advarte mot og hatet.

Tredje Mosebok, kapittel 20, versene 22-26:

http://www.bibel.no/nettbibelen?query=6eJN05r2as5VgYo6Ycxal3ra7TDQIDa8mmvdpOXxWaRXCR0e8cCO3m6X0JwIlTVx

22 Dere skal holde alle mine forskrifter og lover og leve etter dem! Da skal det ikke spy dere ut, det landet som jeg vil føre dere til og la dere bo i. 23 Følg ikke forskriftene til de folkeslagene som jeg driver ut for dere! De gjør alt dette, og jeg avskyr dem. 24 Men til dere har jeg sagt: Dere skal innta landet deres, og jeg vil gi det til dere for at dere skal ta det i eie, et land som flyter av melk og honning. Jeg er Herren deres Gud, som har skilt dere ut fra folkene. 25 Dere skal skille mellom rene og urene dyr og mellom urene og rene fugler, og ikke gjøre dere selv motbydelige med å spise de dyrene og fuglene og krypdyrene som jeg har skilt ut som urene for dere. 26 Dere skal være hellige for meg, for jeg, Herren, er hellig, og jeg har skilt dere ut fra folkene for at dere skal høre meg til.

Tenk at såkalt kristne barn i århundrer er manipulert og truet/skremt til å be til denne Ene, Han som er alt, bestemmer alt, til tross for at han hater alle de små som har foldet sine hender. Det står jo rett ut i den Bibelen de har truet oss til å leve etter i århundrer. Følg ikke forskriftene til de folkeslagene som jeg driver ut for dere! De gjør alt dette, og jeg avskyr dem. Dette påstår altså de jødiske forfedrene at deres Gud sier om oss. Disse versene er også benyttet av norske kristensionister som en dokumentasjon på at de, altså jødene, har en religiøshistorisk rettighet på den delen av Palestina vi i dag kaller Israel.Kåre KristiansenDette har gjennom religiøsfanatisk historie styrt deler av norsk politikk, og er videreført av en tung politisk agenda der en fanatisk støtte til sionismen og opprettelsen av staten Israel har vært drivkraften. Tenk at denne hatets Gud har blitt respektert og fulgt av ikke-jødiske religiøse mennesker. Er det et selvutslettende gen i oss? I likhet med alle andre paradoks, er også dette paradokset uforklarlig. Vi har i generasjoner blitt oppdratt til å lystre en hatsk og blind Gud gjennom en selvmotsigelse så stor at verden aldri har sett dens like. Snakk om konspirasjon, og snakk om dokumentasjon på menneskers dårskap! Den tidligere lederen av Krf, Kåre Kristiansen, ønsket gjennom sine maktambisjoner å utøve en selvutslettende politikk. Flertallet av oss nordmenn var blant de Gud foraktet og hatet, og den kristne fanatikeren var fullstendig klar over hva som sto i hans ABC, altså Bibelen. Dette til tross, fullstendig klar over jødenes tillærte hat overfor alle ikke-jøder, støttet han dem blind, og forsvarte staten Israel samme hvilke forbrytelser nasjonens ledere begikk. Fra Wikipedia:

Kåre Gulbrand Kristiansen (født 11. mars 1920 i Bergen, død 3. desember 2005) var en norsk politiker (KrF). Han var politisk aktiv fra 1951 til 1999, både på lokalplan og riksplan. Han var en markant politiker i nærmere 40 år og markerte seg som en Israel-venn, abortmotstander og EU-tilhenger. Han vakte oppmerksomhet over hele verden da han i 1994 trakk seg fra Nobelkomiteen i protest mot at fredsprisen ble tildelt PLO-leder Yasir Arafat. Han markerte seg som en kompromissløs forsvarer av staten Israel og var tilsvarende kritisk til PLO – og Arafat i særdeleshet.

Den guddommelige smørbrødlista med historiske hatmeldinger

Med iherdighet og øks hugg judaismens grunnleggere all gammel kunnskap i fillebiter, for deretter å stable den på nye ben, formet i sitt bilde, ikke i gudenes. Det står skrevet om gudene i flertall, og hvordan dette til slutt kunne betraktes som monoteisme er litt vanskelig å forstå. Det kan virke som om de blant demoner og guder valgte én fremfor alle de andre, og denne ene Gud, hatet hatet i følge de som skrev historien, ikke om den, alt som kunne krype og gå på to ben bortsett fra jødene. Sistnevnte skrev altså dette, og det er historiens tidligst dokumenterte rasisme så vidt jeg har klart finne ut. Vi andre, måtte vente noen hundre år, kanskje 1500 eller flere, før jødene ved hjelp av Romerrikets resters ledere tvang på oss en guddom som ønsket å utrydde oss. Vi skal senere se på et mulig svar på hvordan dette kunne skje.

Judas stammefolk fant altså opp denne YHVH/Jahve/Jehova, som egentlig er dem selv. Vi har allerede sett fra tredje Mosebok at denne YHVH satte krav om hvor hans (Guds) utvalgte folk skulle bo, og hva han mente om alle oss ikke-utvalgte. Folk leser dette som om det skulle vært Guds ord, mens det egentlig ikke er annet enn nedtegnelser begått av simple mennesker. Hvor onde må ikke forfatternes tanker ha vært når de fikk seg til å skrive i 5 Mosebok (de 10 bud):

8 Du skal ikke lage deg gudebilder av noen skikkelse oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. 9 Du skal ikke tilbe dem og ikke la deg forlede til å dyrke dem. For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud som straffer barn i tredje og fjerde ledd for fedrenes synd når de hater meg …

Hvor kommer dette hevngjerrige hatet fra? Åja, jeg har jo allerede konkludert med at det er fra forfatterne. De påståtte stamfedrene til dagens askenasiske sionister. De er av samme folk, påstår de, for var de ikke det, ville de ikke hadde noen religiøst funderte rettigheter til Palestina, og dagens Israel ville ikke eksistert. Vi går videre med hatmeldingene, og det er fortsatt 5. Mosebok, denne gang kapittel 7, vers 1-6:

Guds utvalgte folk
1Når Herren din Gud fører deg til det landet som du nå går inn i og skal legge under deg, vil han drive ut mange folkeslag for deg: hetittene, girgasjittene, amorittene, kanaaneerne, perisittene, hevittene og jebusittene, sju folkeslag som er større og sterkere enn du. 2 Når Herren din Gud overgir dem til deg og du beseirer dem, skal du slå dem med bann. Du må ikke slutte pakt med dem og ikke vise dem nåde. 3 Du må ikke knytte slektsbånd med dem, ikke gi din datter til hans sønn og ikke ta hans datter til kone for din sønn. 4 For de vil få dine barn til å vende seg bort fra meg og dyrke andre guder. Da vil Herrens harme flamme opp mot dere, og han vil snart utrydde deg. 5 Men slik skal dere gjøre med dem: Riv ned altrene deres, slå i stykker steinstøttene, hugg ned Asjera-stolpene og brenn opp gudebildene. 6 For du er et hellig folk for Herren din Gud. Blant alle jordens folk har Herren din Gud valgt deg til å være hans folk, hans dyrebare eiendom.

Utfra minnet om da jeg leste min gamle utgave av Bibelen fra perm til perm, mener jeg å huske at de (jødene) ikke bare skulle slå oss i bann, men slå oss ihjel, men teksten som den står nå, er fortsatt så hatefull og rasistisk at det er meg til fortvilelse at folk ikke er klar over noe av dette. Eller, noen vet det, men som vanlig tenker jeg på folk flest, som stort set ikke vet noe som helst om noen ting. En ting er sikkert, og det er at det har vært arbeidet på høygir i akademiske kretser i den vestlige delen av verden de siste par-tre tiårene for å få folk flest til å glemme hele Bibelen. Får man alle til å ende opp som ateister, er det ingen som lenger vil lese verdens mest rasistiske skrifter, de som forgifter hele det gamle testamentet. Får man gjort folk uinteresserte, holder man dem samtidig uvitende. Genialt, er det ikke? Legg forresten spesielt merke til forbudet mot å blande blod gjennom ekteskap i vers 3. Det er kanskje ikke så rart at det har vokst fram en apartheidstat der nede i Midtøsten, hvor få om noen andre enn de med stamtavla i orden får slippe inn og bosette seg? Deres og ikke vis dem nåde stemmer perfekt med hvordan de oppfører seg mot mennesker som ikke er av deres blod, eller påståtte blod. Bit dere også merke i vers 4, og dette med redselen for andre guder. Her skulle de ha ei makt, og de skulle gjelde for det som står i vers 6, at de er herrens utvalgte folk. Hvordan endte kristenverdenen opp med en Gud som ikke ville vedkjenne seg dem? Vi går videre, denne gang med Tredje Mosebok, kapittel 25, vers 1-18. Dette handler om da kjærligheten ikke lot seg stoppe av etniske grenser, og YHVHs reaksjon på blodsblanding:

Israels frafall ved Peor
25Israel oppholdt seg i Sjittim. Da begynte folket å drive hor med moabittiske kvinner. 2 Disse kvinnene innbød dem til ofringer for sine guder, og folket spiste og tilba gudene deres. 3 Da Israel bandt seg til Baal-Peor, flammet Herrens vrede opp mot Israel. 4 Han sa til Moses: «Ta alle lederne i folket og heng dem opp for Herren under åpen himmel! Så vil Herrens brennende vrede vende seg bort fra Israel.» 5 Moses sa til dommerne i Israel: «Hver av dere skal drepe dem av mennene deres som har holdt seg til Baal-Peor.»
6 Men se, da kom en mann, en av israelittene, med en midjanittisk kvinne. Han førte henne inn blant sine egne landsmenn, rett foran øynene på Moses og hele Israels menighet, der de satt og gråt ved åpningen til telthelligdommen. 7 Da Pinhas, som var sønn av Elasar, presten Arons sønn, så det, reiste han seg, gikk fram fra flokken og grep et spyd. 8 Så fulgte han etter israelitten inn i soverommet og stakk det tvers gjennom både israelitten og kvinnen, så det gikk inn i livet på henne. Da stanset pesten som herjet blant israelittene. 9 Men de som hadde mistet livet i pesten, var tjuefire tusen.
10 Herren sa til Moses: 11 «Pinhas, sønn av Elasar, presten Arons sønn, har vendt min harme bort fra israelittene fordi han viste brennende iver for meg iblant dem. Derfor gjorde jeg ikke ende på dem i min egen brennende iver. 12 Av den grunn skal du si: Jeg slutter min fredspakt med ham.
13 Med ham og etterkommerne hans skal det inngås en pakt om prestetjeneste for all fremtid, fordi han viste brennende iver for sin Gud og gjorde soning for israelittene.»
14 Navnet på israelitten som ble drept, han som ble stukket ned sammen med den midjanittiske kvinnen, var Simri, sønn av Salu, en av lederne i Simons stamme.
15 Den midjanittiske kvinnen som ble drept, het Kosbi. Hun var datter av Sur, som var overhode for en av slektene i Midjan.
16 Siden sa Herren til Moses:
17 «Angrip midjanittene og slå dem ned! 18 For de angrep dere og la en listig felle for dere. Det var det som skjedde i saken med Peor og med Kosbi, hun som var datter av en midjanittleder, og en av deres egne, og som ble drept da pesten herjet etter saken med Peor.»

En mann av Guds utvalgte folk, forelsket seg i en kvinne tilhørende et annet folk i Mohab i Jordan. Dette var så forferdelig, at YHVH (Gud, altså jødene selv) beordret massedrap. De to kjærestene ble stukket ihjel med spyd i soverommet til kvinnen. Med det samme de utvalgte, altså herrefolket, hadde lystret YHVHs ordre, ble han mildere stemt overfor “Israels barn” igjen, og det skulle gå dem godt, og de skulle leve lenge i landet. Igjen, hvor kommer denne forferdelige draps- og hevnlysten fra? De ble beordret til å gjennomføre bestialske handlinger, og gjennomførte dem ivrig med nesten like tragisk resultat som noen av beslutningene til våre politikere på Løvebakken (for eksempel Libya-krigen). Så er det kanskje ikke tilfeldig allikevel, da, at nevnte stortingsbygning voktes av Judas løve? Eller kanskje det var Moses’ og Egypts løve? Eller var den sumerisk-babylonsk? Tilbake til Femte Mosebok, og nå skal vi se på kapittel 23, vers 3. Er det ørlite rasisme ute og går her?

3 Ingen ammonitt eller moabitt skal ha adgang til Herrens forsamling. Selv ikke etterkommerne deres i tiende ledd skal ha adgang til Herrens forsamling. Slik skal det være for all fremtid.

Herrefolket skal i det minste ha én ting. Deres religion er en smule ekskluderende. Nok en gang handler dette om århundrelang hevntrang, og en kan nesten se hatet dryppe fra vers 4:

4 For de møtte dere ikke på veien med brød og vann den gangen dere kom fra Egypt, men de leide Bileam, Beors sønn, fra Petor i arameerlandet mellom elvene, til å forbanne deg.

Den gammeltestamentlige hevntrangen er brennende, og nå har vi sett at vi, altså alle ikke-jøder, ikke har noen verdi for den guden vi er lurt til å tro på, og ei heller for denne gudens utvalgte rase. Jeg kan bare håpe at dette gjør det enklere å forstå de forferdelige sitatene jeg har lagt ut tidligere, der flere av dem er fra Talmud. Disse guds utvalgte, altså YHVH-tetragrammaton-folket, har virkelig ikke mye til overs for oss, hvilket neste sitat også kan tyde på. Det er fra Nehemja, kapittel 13, vers 3:

3 Da de hørte det som sto i loven, skilte de alle av blandet opphav ut fra Israel.

Denne er usedvanlig stygg, og beskriver rett og slett en etnisk utrensking. Nå har vi kommet såpass langt i dette stoffet, at jeg føler det er på sin plass å stille noen spørsmål. Hvordan kan vi ikke-jøder beskyldes for rasisme (å være antisemitter) når vi stiller kritiske spørsmål om slik historisk etnisk utrensking? Vi må ta spørsmålet videre også, inn i nåtiden. Ser vi i dag nye resultater av denne ekstreme ideologien? For ikke å snakke om: Hvordan kan det være galt av oss ikke-jøder å lure på om de krigene vi har sett komme og gå, kanskje er bygget på samme ekstreme hat-ideologi? Før vi går videre tvinger et fjerde og femte spørsmål seg fram. Hva faen har denne YHVH-“guden” og kristendom å gjøre med hverandre? Elsker dere kristne sønnen til denne karikaturen av pur ondskap?Kognitiv dissonansDet nye testamentet er jo som en varm sommerbris og et kjærlig klapp på skulderen i forhold til satanismen i gammeltestamentet. En kan jo bare undres over hvorfor de to bøkene er heftet sammen mellom to permer. Kjærlighet, omsorg og respekt er bra, og Jesus var talsmann for dette. Derfor har jeg ikke noe i mot kristne ikke-misjonerende mennesker, men innrømmer at jeg fra tid til annen lurer på hvordan skriftlærde mennesker, og således kunnskapsrike, er i stand til å leve i sameksistens med ondskapens vokteres hellige skrifter. Kognitiv dissonans?

En skikkelig fæl en står i Tredje Mosebok, kapittel 25, vers 44-46:

44 Vil du få deg en slave eller en slavekvinne, skal dere kjøpe dem av folkeslagene som bor rundt omkring dere. 45 Dere kan også kjøpe slaver av de fremmede som holder til hos dere, og av etterkommerne deres som bor hos dere og er født i landet. Dere kan eie dem, 46 og dere kan la dem gå i arv til barna deres etter dere, så de kan eie dem for alltid. Dere kan bruke dem som slaver. Men blant dine brødre israelittene må ingen være som en hard hersker mot andre.

Rasismen og forskjellsbehandlingen uttrykt i jødenes skrifter er til å bli kvalm av. I mange år har undertegnede lurt på om dette kan henge sammen med at det var så mange rike jøder som drev slavehandelen, og sendte skip og mannskap til Afrika for å stjele det som ble kalt svart gull. Videre har jeg, jeg innrømmer det, vært inne på tanken om vi ikke alle er slaver av dem nå i dag. Når en studerer historien og ser på de hendelsene som har ledet fram til dagens samfunn, skal det vanskelig la seg gjøre å ikke undres over akkurat dette. Problemet er at det ikke er lov å diskutere dette offentlig uten å bli beskyldt for å være rasist. Det er vel tankevekkende? Det er en grunn til at jeg så ofte har skrevet at Alt er motsatt av hva folk er lært til å tro. Absolutt alt. Det er bare å innrømme at jeg føler at folk flest ikke tror særlig på dette, og nok mener at jeg overdriver.

Mitt noe tafatte forsøk på å nevne Det nye testamentet i en litt formildende tone overfor de kristne, fjerner imidlertid ikke fakta. Det nye testamentet og Jesus er ikke kritiske mot slavehold. Tvert i mot. Jeg siterer ikke fra nytestamentet, men tar med litt fra uttalelser i forbindelse med debatten om slaver i USA før borgerkrigen. Det er fra boka A House Divided: The Antebellum Slavery Debates in America, 1776-1865.

USAs slavedebatt

Med det, er det slutt på første del. I andre og siste del, skal vi se nærmere på videreutviklingen av hatet uttrykt i sitatene her i første del, og det blir en nærmere titt på årsaken til at galskapen fikk utvikle seg. Noe horribelt skjedde i forbindelse med Roms østrike, kirkemøtet i Nikea, og opprettelsen av det ondskapens kristne imperium de fleste kjenner under navnene Vatikanet og katolisismen. Det blir også litt om hvilke innflytelse mitt fastslåtte faktum om at alt er stikk motsatt av det vi har blitt fortalt, har på vår oppfattelse av hvem som er Gud, og hvem som er Satan, og kanskje litt om symboler. Jeg har fått god hjelp angående utplukkede sitater fra Bibelen på nettsiden http://whistlinginthewind.org/, som jeg forøvrig ikke vet noe som helst om.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
richiie666
richiie666
18. november 2015 17:34

Hadde vart gøy å finne noen kobblinger til amalekiter, satans eget folk. Ellers er du nok inne på riktig spor, khazarmyten er et påfunn av jødiske kommunister som Koestler och Sand som et forsvar for at jøder ikke skulle være en «ondskapens rase».
Koestler og Sand var også i sine yngre dager zionister.

Du har sikkert lest David Duke – http://davidduke.com/rethinking-khazar-theory/

richiie666
richiie666
19. november 2015 19:56
Reply to  Jostemikk

Enig i det du skriver, din blogg har fått meg å spandere alt for mange timer med google for å finne ut mer av dette.
Genforskning er en av tingene som jeg har prøvd å forstå meg på å uten at kalle meg en ekspert så skjønner jeg ihvertfall lit. Her et diagram hvor man ser opprinnelsested https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GWhNZcfTQ2hMSK9Ni1IqG7aXHB00SRE5L6ED2osPs9M/edit#gid=0 (av Kevin McDonald, University of Illinois).
Ikke så vanskelig å bare sammenligne. Grunddata er dog vanskeligere å vurdere som ikkeekspert, men det skal også være bekreftet av flere ikkejødiske forskningsteam.
https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Ddnd6ggzU7vQ

«Jødegenen»: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2987219/http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1288118/

Kritikk mot er at samme gen finnes i omtrent hele midtøsten, men det sier også at nesten alle jøder har mer til felles med MENA-folk en vi har.

MEN, selvfølgelig er jeg kjennt med at det finnes flere motsridene argument vedrørende Khazarene.
Egentlig vet man INGENTING, det eksisterer ikke noen Khazarer idag å sammenligne med. Derfor kan egentlig genforskningen ikke svare på spørsmålet tilfredstillende.

Det er kun en antagelse at de var et Tyrkerfolk da de var styrt av Gøktyrker i den historier som er kjent (men var de jøder spørs på vem som styrte vem) da de hade samme type av styreform som tyrkerne (Kagan o.l.).
De få dokumenter som er bevart fra ca år 1000 er skrevet på Hebreisk.

Du selv har nok nevnt Dr Dubrov som 1926 ønsket Krim til jødene.
Khazariske etterlevninger gir også bra betalt hos jødiske oligarker http://www.haaretz.com/archaeology/1.568450

Et spørsmål som man også kan stille er hva Khazarene egentlig var for noe.
En vanlig teori var at de var en type av «herskerfolk» som tok over området rundt de kaspiske hav med våpen i hand.
Da skal de folk som ble underkuede også til Khazarer, ergo fikk man to typer av Khazarer.
En Herskerklasse av Khazarer, adeln. To: Alle andre så må bukke og bli Khazar eller bli drept (kveget?)

David Duke er en fæl man, men han konkluderer det bra i den linken. (og vi er vel enige i at også fæle menn ikke bare presteret fæle ting gjennom livet).

Nikea er vel egentlig ikke så rart, hvis jeg ikke husker feil var det den assyrisk-ortodkse kirken som var den største ved tidspunktet og nærheten til Constantinopel må også telles høyt. Men selvføgelig har du en poeng der med beliggenheten, det eneste jeg er sikker på er at jeg ikke kjenner til sannheten.

Unnskyld språket, men det skal forhåpentligvis være mulig å lese.

richiie666
richiie666
21. november 2015 14:43
Reply to  Jostemikk

Takk for svaret, skal gi det den tid og oppmerksamhet det fortjener, kommer tilbake.

vegtam
22. november 2015 10:52

Jostemikk
Din artikkel åpner for mange tanker og spekulasjoner …
Når man beveger seg inn i materien monoteistiske religioner, synes en likning å ha høy grad av aksept i vide kretset:

Faderen=Gud Herren=JHWH=Jehova

Tyder man disse symboler, finner man at Gud Herren=JHWH=Jehova står for et ekstremt strengt og psykopatisk Overjeg. Historisk sett er det vel grunn til å mene at Symbolet i det vesentlige ble utviklet under fangenskapet i Babylon, og da folket i 444 fvt ble samlet i Jerusalem for å skrive under på Ezekiels Nye Pakt i skyggen av de persiske soldater, heter det:
«Alle menneskene græd, da de hørte Lovens ord».

Symbolet ‘Jehova’ er tydelig menneskeskapt, men psykopati kan meget vel være genetisk betinget. Det dreier seg om den personifiserte ondskap. Det blir i så fall Sanhedrinet som står for ondskapen.

Symbolet ‘Faderen’ er ikke menneskeskapt, men en framstilling/personifisering av en allkjærlig og altomfattende farskjærlighet som er genetisk betinget.

Altså: Faderen er ikke lik Jehova. Vi har å gjøre med totalt forskjellige, diametralt motsatte, fenomener! De er ikke av samme vesen og ånd.
Så blir ett av de mange spørsmålene: Hva var det den historiske Jesus forkynte? Læren om Faderen eller læren om Jehova?
Jeg vet ikke, men følgende teorier kan vel kanskje utvikles:

1. Jesus forkynte læren om den allkjærlige Faderen.
Men i så fall ville ikke den stedfortredende blodofferdød på Golgata vært en del av læren. Det er trolig Faderen, ikke Jehova, som sier: «Jeg vil miskunnhet, ikke offer».
Da er det stedfortredende blodoffer på Golgata smuglet inn i kristendommen, kanskje av fariseeren Paulus, utsendt av Sanhedrinet… Jehova, ikke Faderen, blir dermed den sentrale figur i kristendommen, og det er dette uvesen man dyrker innen denne religion, uten å forstå det! Kristenfolket er utfjottet av jødene.

2. Jesus forkynte læren om Gud Herren=Jehova.
Blodofferet på Golgata av den førstefødte gir da mening, siden Jehova jo er kjent for slike krav og tilbøyeligheter fra Toraen. Jesus ville da selv, kanskje, søkt denne offerdød, slik som beskrevet i evangeliene.
Faderen kan så være kommet inn fra Paulus og Sanhedrinet som en maskering av Jehova, … beregnet for hedningene. Og kristenfolket blir dermed lurt til å dyrke Gud Herren=Jehova også i dette tilfellet. Igjen er de utfjottet av jødene 😀

Kanskje finnes det andre teorier om dette … Jeg vet ikke.

******
Jeg er nok tilbøyelig til å mene at det Jesus så som sin oppgave, var å omvende jødene fra den uhyrlige religion Ezekiel og Sanhedrinet hadde tredd ned over hodet på dem i 444 fvt.. – for det var kun jødene han ville frelse, ikke oss hedninger!
Og han kunne umulig spre en lære som satte likhetstegn mellom Faderen og Herren!

I så fall, og vel i et hvert fall(?), burde kristenfolket og kristendommen kvitte seg med Herren og holde seg til Faderen alene 🙂 – At dagens jøder vil kvitte seg med Herren, er nok en utenkelighet?
——
Jeg tror disse anskuelser kanskje har noe med ditt tema å bestille, Jostemikk, … ondskapen kommer i vesentlig grad, kanskje i forsterket grad, fra Ezekiels Nye pakt, ikke fra khazarer eller andre slemminger … og den er sentrum i Judaismen… Jeg tror også at gode gamle Sanhedrinet fremdeles er sentrum for Judaismen med iboende ondskap, og at det alltid har vært slik…

Ka du trur om dæ, Jostemikk? 🙂

Åge Grønning
Åge Grønning
22. november 2015 11:54

Interessant artikkel. Jeg ser det slik at skal man forstå handlingene til YHWH guden i det gamle testamentet, er det en fordel å kjenne til hvem denne guden er i sumerisk historie / mytologi. Siden første del av 1.mosebok er hentet fra sumeriske myter. Det finnes i dag mye informasjon å hente fra blant annet tre sumeriske kilder : Enuma Elisj, Atrahasis eposet, og Gilgamesj eposet.+ mange titalls tusener av leirtavler som forteller om den sumeriske gudeforståelsen. YHWH kalte Abraham til tjeneste da han bodde i Sumer (Kaldea) i byen Ur. Faren hans Terah var prest i det lokale tempelet i byen. Terah og sønnen Abraham var ikke hebreere, de var kaldere og tilba sumeriske guder som Anu, Enki, Enlil, Inanna, Marduk osv. Så da YHWH kalte Abraham til tjenste og lovde ham gull og grønne skoger lenger nord, gikk han med på det. Han kjente nok den entiteten som tok kontakt som den sumeriske Enlil. Enlil hadde ikke mye til overs for sitt barnebarn Asjera, (Inanna) , datter av anunnakiguden Nannar Sin. Det kommer tydelig til uttrykk i sitatet over:
«Men slik skal dere gjøre med dem: Riv ned altrene deres, slå i stykker steinstøttene, hugg ned Asjera-stolpene og brenn opp gudebildene» .
I sumerisk historier er Enlil den som ville utrydde menneskene, mens hans halvbror Enki alltid har prøvd å redde dem. Abrahamguden YHWH (Enlil) er således opphav til tre religioner, jødedom, kristendom og Islam.

Åge Grønning
Åge Grønning
22. november 2015 12:44

Enlil og Enki hadde en søster det stemmer. Hun var helsøster til Enlil og halvsøster til Enki. Hun het Ninmah eller Ninhursag. Noen kilder mener at Ninhursag er den samme som Hathor i Egyptisk gudefortelling. Ninmah valgte å stå på menneskenes side. Kan jo være av interesse å nevne at Enlil også er kjent som Zevs i gresk mytologi, og at Apollo er den samme som Enlil sønn Ninurta. Da har vi Enlil klanen på den ene siden og Enki klanen på den andre. Tror ikke de to klanene står noe nærmere hverandre i dag enn de gjorde for x antall tusen år siden. Her gjelder regelen; Som for oven, så for neden. Kanskje Enki klanen nå har tenkt å rydde litt opp på denne kloden? 🙂

vegtam Borson
22. november 2015 14:38

Enlil (YHWH) er altså en slemming, Enki og Ninmah er snillinger. Det forbauser meg at Zevs, og vel også Jupiter, skulle være identisk med Enlil? I norrøn mytologi er Tor kjent som tordenguden, og altså, trolig, den samme som Zevs og Jupiter. Men at noen av disse guder skulle være vesenslike med Enlil=YHWH, er vel vanskelig å innse… Hvordan kan denne antagelse/påstand begrunnes? Med Odin finnes det heller ingen likhet, meg bekjent … det måtte da være med Loke?
Jeg tror jeg plager ÅG med spørsmålet … 🙂

Åge Grønning
Åge Grønning
22. november 2015 14:59

Den eldste gudefortellingen er vel å finne i de sumeriske beretningene. Både egyptiske, greske og romerske guder har sin opprinnelse derfra. Det å sette sammen puslespillet om hvem som er hvem innenfor dette pantheon av guder, byr på mange utfordringer. Det å kalle noen guder for slemminger og andre for snille, er utfra hva man definerer som snill og slem.
Det er bred enighet om hvem de fleste sumeriske guder er i egyptisk og gresk mytologi. F. eks: Enki er Ptah (Egypt) og Poseidon (gresk) og Enlil er Zevs (gresk). Marduk er Ra (Egypt)- Den mest kjente er vel Inanna som er kjent som Ishtar, Asjera, Astarte og Venus. Noen hevder også at hun er den egyptiske Isis. Odin og Loke vil jeg ikke begi meg inn på å tolke 🙂

Amatør1
22. november 2015 15:09
Reply to  Åge Grønning

… kjent som Ishtar, Asjera, Astarte og Venus. Noen hevder også at hun er den egyptiske Isis.

Astarte education, anyone?

Åge Grønning
Åge Grønning
22. november 2015 20:47

Astarte var navnet fønikerne / kananittene brukte på Inanna. Dette var lenge før hebreernes (senere jødene) tid. Jacobs etterkommere (israelittene), kalte henne for Asjera. Blant dem fikk hun tydeligvis for mye oppmerksomhet, noe den maktsyke YHWH guden ikke likte. I Babylon var Inanna kjent som gudinnen Ishtar. 🙂

2Q11
2Q11
23. november 2015 00:08
Reply to  Åge Grønning

Det er vel ingen hemmelighet at de kreftene som står bak mye av den elendigheten vi omtaler under andre innlegg dyrker eller flørter med gudinnene omtalt her. Intet unntak for Norge: Astarte= Asta/Åsta?
se https://(slett)no.wikipedia.org/wiki/%C3%85sta_%28navn%29

At ABB liksom var ment som den nye Olav den Hellige er det etter min oppfatning liten tvil om.
-Åsta Gudbrandsdatter (død ca. 1020/1030), norsk kvinne som var mor til Olav den hellige og Harald Hardråde
-http://(slett)www.ostlendingen.no/nyheter/nyheter/jordskjelvet-var-ingen-provesprengning/s/2-2.2757-1.6384113
-http://(slett)no.wikipedia.org/wiki/%C3%85sta-ulykken
og apropos tretten(de) og 22. og illuminatisVG, okkult og «wicca» så det holder:
«Hemmelig rapport kan renvaske lokfører
Publisert 23.06.02 – 10:12, endret 25.02.03 – 13:27 (VG)
Gang på gang har Jernbaneverket hevdet at minst en av de to lokførerne kjørte på rødt lys og dermed forårsaket Åsta-ulykken. Nå kan en hemmeligholdt politirapport bidra til å renvaske lokførerne.
Men rapporten er egnet til å spre uhygge blant togreisende. Fire ganger har NSB-tog på mystisk vis kollidert eller vært nær ved å kollidere mellom klokken 13 og 14 på dagen. Ved alle hendelsene kan nordgående tog ha fått grønt signal i stedet for rødt.
Ett av de fire tilfellene er Åsta-ulykken.

Ifølge rapporten er gale lyssignaler i tillegg en høyst mulig årsak til Tretten-ulykken i 1975 samt to nesten-ulykker på norske skinner. Alle har skjedd mellom klokken 13.00 og 14.00.
http://(slett)www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=4240945
http://(slett)no.wikipedia.org/wiki/Tretten-ulykken
(kabbala: Det er utviklet omfattende systemer av korrespondanser, der sefirot og veiene mellom dem knyttes til spesielle farger, toner, planeter og astrologiske tegn, planter, tall, metaller og kjemiske forbindelser. Slike systemer av korrespondanser står fortsatt sentralt i magiske og okkulte systemer. http://no.wikipedia.org/wiki/Kabbala )

Øystein
Øystein
24. november 2015 22:47

Her var det mye å gripe fatt i.

Uheldigvis er det svært mange misforståelser angående Bibelen, Israel, jøder, Satan/Lucifer og Gud ute, hvilket likevel er naturlig når man skjønner hele bildet og vet hvem fienden er. Det har tatt meg mange år med dykk etter sannheten for å finne den, og jeg håper dette vil oppklare noe av det Jostemikk heller ikke synes å forstå. Dette ble noe lengre enn intensjonen jeg hadde, så leseren får ha meg unnskyldt, men jeg håper det blir mer opplysende enn forvirrende.

La oss starte med begynnelsen, og holde oss til Bibelen, som da er utgangspunktet for denne utblåsningen av en artikkel. Åp 12: 7-9 Og det ble en strid i himmelen: Mikael og hans engler tok til å stride mot dragen, og dragen stred, og dens engler. 8 Men de maktet det ikke, heller ikke ble deres sted mer funnet i himmelen. 9 Og den store drage ble kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele jorderike; han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham.

Lucifer (Satan) og hans engler (ånder/energier/sjeler) gjorde altså opprør i himmelen – mot Gud, og Michael med venner vant på Guds vegne, og de som tapte ble kastet ned på jorden som straff. Stedet Satan befinner seg er som kjent helvete, og jorden er da også Satans (Lucifers) kongedømme, som Jesus nektet å ta imot (Matt. 4 8-10 Atter tok djevelen ham med opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa til ham: 9 Alt dette vil jeg gi deg hvis du vil falle ned og tilbede meg. 10 Da sa Jesus til ham: Bort fra meg, Satan! for det er skrevet: Herren din Gud skal du tilbede, og ham alene skal du tjene). Så hvis vi alle kan eniges om dette, at det er Satan som kontrollerer jordkloden, han som forfører hele jorderike (merk: i presens), så burde forståelsen av hvorfor ondskapen på jorden øker. Ef: 6:12 for vi har ikke kamp mot blod og kjøtt, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrommet.

Deretter er det av stor viktighet å forstå at presteskapet har fjernet det meste, men ikke alt, i Bibelen som omhandler reinkarnasjon. For alle de tapende englene og Lucifer ble dømt til døden, men de ble gitt et tilbud: inkarner i menneskekropp og du har 6000 år på å vise anger, og ikke vil gjøre opprør igjen, men følge Gud og Hans Ord og Lover. Alle – unntatt Lucifer – godtok dette, men også han fikk 6000 års utsettelse. Siden da har Lucifer/Satan/Iblis ansett disse sjelene (inkarnerte i menneskekropper) som svikere og forrædere, og gjort alt for å lede dem bort i fra årsaken til hvorfor de er her og hvordan komme seg ut fra «prison planet». Og det begynte allerede i Edens Hage, der slangen (Satan) løy tre ganger: at øynene skal åpnes (vi ble blinde da vi ikke lenger kunne se Gud), at du ikke skal død (mennesket har siden da stadig død yngre), du skal bli som gud (mennesket tror det er klokt, allmektig og overlegent) – hvis man spiser av eplet. Det var den eneste loven vi skulle overholde: ikke spise av treet med kunnskapen om godt og vondt. Dette er selvfølgelig en metafor, et slikt tre eller frukt finnes ikke i den fysiske verden. Treet var Satan og eplet hans løgner, som vi svelget.

Avsporing: Så meningen med vårt opphold her på jorden er å vise anger og adlyd Gud, ikke bli rike, få suksess, reise, lære språk, bli underholdt, drive politikk eller hva det nå skulle være. Den menneskelige død er således ingen ting å bry seg om, da man reinkarneres, og man inkarneres i den kroppen og på det stedet med de foreldrene man har gjort seg fortjent til. Inkarnasjonen skjer noen uker etter fødsel, og det er derfor det ikke står noe om forbud mot abort i Bibelen – da det er inkarnasjonen som er viktig, ikke kjøttet som menneskene produserer. Da vi nå har blitt så redde for å dø, og livet er så mye verdt, er det stadig færre mennesker som står opp mot ondskapen som råder, av frykt for å miste livet. Det er egentlig svært dumt, for da blir det bare enda verre ved neste inkarnasjon.

Bibelen sier klart ifra at man skal ha et personlig forhold til Gud, og at verken prester (også rabbinere og imamer), politikere (fariseere) og advokater (skriftlærde) er lovlig ihht Bibelen, ei heller kirker, moskeer eller synagoger, unntatt Solomons tempel. Så KrF følger dermed ikke Bibelen, som de sier de skal, da politikere ble fordømte av Jesus.

For øvrig er Adam og Eva kun et av mange par som ble inkarnert på jorden, men da de var stamtavlen til Noah, var det naturlig kun å følge deres ætt, hvis ikke ville Bibelen blitt flere tusen bind med ulike slektstrær.
Tilbake i sporet: Noah fikk tre sønner: Jaffet, Ham og Sem, sistnevnte stamfar til semittene. Så de som er «anti-semitter» er altså mot Sem sin slekt, da ikke bare jøder (alle jøder er semitter, men alle semitter er ikke jøder). Jaffet er regnet som de gulhudete, Ham de svartehudete og Sem de rød-/brunhudete, og deres slekter står skrevet i Bibelen. Ashkenazi (nazi) nedstammer fra Jaffet. Khazarene stammer fra Khazaria, og er også av Jaffets stamme, hvor flesteparten befinner i øst for Ukraina og nord for araberstatene er (unntak finnes selvfølgelig, som Ashkenaz i Tyskland).

Så følges i hovedsak Sems slekt videre gjennom Bibelen og frem til Jesus’ død. Abraham (som fikk Ismael, sin førstefødte, stamfar til araberne, så Isak, som ble far til brødrene Esau og Jakob, der den første slekten hater den andre), Jakob (Israel) og Moses – og Jesus – var alle semitter. Jesus var IKKE jøde, som mange hevder. Jesus’ Far var Gud, ikke Josef (som var jøde). Maria var for øvrig levitt, etter Levi, en av Jakob/Israels tolv sønner. En hebreer nedstammer fra Eber (tippoldebarn av Noah), hvis navn har spredd seg omkring Europa, som elven Eber, Eberia (Spania i dag), Hebridene osv. Abraham var hebreer, og derfor også hans etterkommere.
Israel fikk 12 sønner, disse var lyse i huden og hadde blå øyne, og ble senere delte i to: House of Israel og House of Judah. Det står mye i Bibelen om Israels stamme, som hadde inngått en pakt med Gud, om følge Hans Lover, Befalinger og Vilje, mot at Gud ga dem beskyttelse og det de ellers trengt. Fulgte israelittene ikke opp avtalen, straffet Gud dem, som for eksempel med pest, dårlig vær, bli angrepet av fremmede makter osv.
House of Israel ble senere tatt til fangenskap og ført til Assyria, og forsvart senere, derav «de 10 tapte stammene», som alle norske bør lese om, f.eks her: http://www.magasinet-innsyn.no/index.php/artikler/israel/item/62-israels-ti-tapte-stammer-del-1

House of Judah, hvis stamfar var Juda(-h), kalles i dag jøder. Før Judah fantes ingen jøder, så å kalle Noah eller Abraham jøde, blir svært feil. En ekte jøde nedstammer fra Judah. Dog var det utenforstående som ble med i House of Judah og konverterte, og de MÅTTE da følge Gamle Testamentet (Torah). Men så ble også Judah angrepet, og de aller fleste ført i fangenskap til Babylon, der perverteringen av GT begynte, og visstnok der den første Talmud skrevet. Når Bibelen i Åpenbaring snakker om de som kaller seg jøder, men ikke er jøder, er dette de som IKKE følger GT eller nedstammer fra Judah. De som følger Talmud kan samtidig ikke følge Torah, det er en umulighet. Se filmen The Other Israel https://youtu.be/IJxdIXgMGAI

De som i dag oppholder seg i Staten Israel nedstammer ikke fra Judah (unntatt en liten enklave oppe i nordøst av landet), og ikke følger dem Torahen, og er per definisjon ikke jøder – men de kaller seg jøder. Så de ekte israelittene, de som egentlig har krav på landet der staten Israel ligger i dag, er spredt rundt omkring – og de aller fleste vet ikke at de engang er israelitter. Dette er synd, for pakten Jakob/Israel inngikk med Gud står fremdeles…

For øvrig står det ingen steder i Bibelen at jødene er Guds Utvalgte, at det skal være et herskefolk eller er skånet av Gud, også på dommedagen, det er det noe jødene (de falske) selv har funnet på.
Det er ingen menneskeforakt i Bibelen, men en forakt for menneskers svakheter (til å følge sitt ego, begjær, lyster, emosjoner osv) og ulydighet, og en skuffelse ikke å følge Skaperen. Bibelen (Gud) mener at menneskekroppen bare et kjøttstykke, et dyr med inkarnert sjel, og dør kroppen, så gjør det ingenting, for en ny kropp lages. Alt levende dør, og er en del av en syklus. Med det i mente, er dødsstraff for f.eks pedofili, drap eller homofili, uten problemer og til samfunnet beste, ifølge Bibelen. Alt handler om å bli benådet fra sjelens dødsstraff, for opprøret mot Gud. Så i og med at vi er i Guds fengsel, så er det Han som setter reglene. Og Han har gitt oss fri vilje, til å se om vi velger å følge Ham eller djevelen.

Husk på det overnevnte, når vi tar fatt på noen av Bibelsitatene Jostemikk har valgt å bruke, dessverre Bibel fra 2011, som er mer unøyaktig enn alle de foregående, for å snakke om overlegenhet og rase.
Josemikk: «Det er tvingende nødvendig å ta en nærmere titt på de jævligste, bokstavelig talt, tingene han sa til sine utvalgte, som altså ikke var oss. Med oss, mener jeg absolutt alle mennesker på denne jord som ikke er jøder, og som Han advarte mot og hatet.» Dette er bare nonsens, og da du har rikseavisen.no som en av favorittene dine, trodde jeg du visste bedre.

3. Moseb. 20: 23 Følg ikke forskriftene til de folkeslagene som jeg driver ut for dere! De gjør alt dette, og jeg avskyr dem. Ja, Gud likte ikke de lovene disse folkeslagene hadde laget, og den oppførselen de hadde, som incest. De dyrket Molok, ergo ofring av barn. Synes du det er rart Gud ikke liker slikt? Liker, eller aksepterer, du slikt? Da israelfolket skulle være et folkeslag som skulle vise hvordan å oppføre seg og hvilke lover som skulle følges (for at sjelen skulle benådet), måtte de ikke følge andres forskrifter.

3. Mosebok 20:25 Dere skal skille mellom rene og urene dyr og mellom urene og rene fugler, og ikke gjøre dere selv motbydelige med å spise de dyrene og fuglene og krypdyrene som jeg har skilt ut som urene for dere. Dette har med helse å gjøre. Det er direkte helseskadelig å spise svin. Åtseldyr (gribber, måker osv) og rensedyr (blåskjell, krabber, reker etc.) er heller bra for helsen.

Josemikk skriver: «Dette påstår altså de jødiske forfedrene at deres Gud sier om oss». Gud sier det om alle folkeslag som aksepterer perversiteter og dyrker andre guder, da disse gudene er av Lucifer, ånden som ledet opprøret mot nettopp Gud. Nå er ikke jeg G-d eller en gud, men jeg antar Gud avskyr de som kaller seg jøder med ikke er jøder. Hva «jødene» sier om oss er uvesentlig, det er hva Gud sier om oss som betyr noe. Han forteller i Bibelen hva vi skal og ikke skal gjøre, ment som en guide til å komme hjem, vekk fra dette helvete på jorden. Men dette er vanskelig å begripe, da vi er så innsauset, indoktrinerte og institusjonaliserte gjennom skolegang, utdannelse, media og underholdning, at hvordan Gud ønsker vi skal leve er motsatt av hvordan den jordiske makten (les Satan) ønsker vi skal det.

Josemikk skriver: «Disse versene er også benyttet av norske kristensionister som en dokumentasjon på at de, altså jødene, har en religiøshistorisk rettighet på den delen av Palestina vi i dag kaller Israel.» For det første er det Israels folk som har rett på området, ikke bare jødene som er 1/12 av Israel. Dessuten er det altså ikke jødene som har inntatt landet, men folk som nedstammer fra Jaffet, der ideologien er zionisme og «jødisk» overlegenhet. Selv om man kan stille spørsmål om opphavet og ektheten til Sions Vises Protokoller, Kommunistiske Manifest og Illimunatis Doktriner, så er det noen som «kjører» denne agendaen. Men ja, ifølge Bibelen, skal altså dette området være Israel sitt, og folket av Israels stamme vil få det tilbake, men det først etter dommedag.

Jostemikk: «… er videreført av en tung politisk agenda der en fanatisk støtte til sionismen og opprettelsen av staten Israel har vært drivkraften.» Ja, dessverre, og dette er totalt misforstått, eller med overlegg gjennomført. De tror kanskje de følger Bibelen, men gjør det ei.

Jostemikk: «Flertallet av oss nordmenn var blant de Gud foraktet og hatet». Dette er 100 % feil. Les de tre artiklene til Åsmund Kaspersen, om israelittene, linket tidligere. Gud elsker oss alle, men misliker handlinger, ord og tanker som går på tvers av Hans Vilje, fordi Han ønsker at vi alle skal overleve Dommedag, slik at vi ikke blir henrettet.

Jostemikk: «… den kristne fanatikeren (Kåre Kristiansen) var fullstendig klar over hva som sto i hans ABC, altså Bibelen.» Det kan han ikke ha vært, for politikere er forbudt ifølge Bibelen. Eller kanskje han var klar over det, men er en løgner, som alle andre politikere?

Josemikk: «Sistnevnte (jødene) skrev altså dette, og det er historiens tidligst dokumenterte rasisme så vidt jeg har klart finne ut.» Det står ingen steder i Bibelen at en rase er bedre eller dårligere enn en annen. Det er derimot oppførsel til disse rasene Gud reagerer på. Men blandingsraser er ikke akseptert, som vi kan lese i 5 mosebok, men det er fordi Gud ønsker at rasene skal være rene.

5. Mosebok 8: «Du skal ikke lage deg gudebilder av noen skikkelse oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. 9 Du skal ikke tilbe dem og ikke la deg forlede til å dyrke dem.» Poenget er enkelt fortalt at du skal ikke la deg distrahere, som for eksempel med sportsidoler, musikkhelter, kjendiser, prester eller døde figurer/bilder. De kan ikke hjelpe deg, men det kan Gud. Vi er som sagt ikke her på jorden for moroskyld. Og da blir det vel naturlig at det følger en straff for ikke å gjøre ting korrekt? At straffen ikke rammer direkte personlig, men noen generasjoner senere, er ment for at vedkommende skal tenke seg nøye gjennom hva han foretar seg, for konsekvensene vil komme senere. Hvis du fikk vite at ved å dyrke Rolling Stone ville ditt barnebarn lide, ville du da gjort det?

Josemikk: «De påståtte stamfedrene til dagens askenasiske sionister. De er av samme folk, påstår de, for var de ikke det, ville de ikke hadde noen religiøst funderte rettigheter til Palestina, og dagens Israel ville ikke eksistert.» Askenazi/Khazar sionistene er ikke av samme folk, de er av Jaffet, ikke Sem, og de kuppet jødedommen, da de gjorde en kollektiv tvangskonvertering for nesten 1300 år siden. De som er i dagens Palestina har derfor ikke rett til landet og staten Israel er tuftet på helt feil grunnlag – og vil gå til grunne under 3. verdenskrig.

«5. Mosebok 7:6 For du er et hellig folk for Herren din Gud. Blant alle jordens folk har Herren din Gud valgt deg til å være hans folk, hans dyrebare eiendom.» Ja, Israel (Jakob) inngikk en pakt med Gud, hvilket ingen andre ville eller var egnet til. En pakt/avtale mellom to parter er forpliktende for begge, og det er også konsekvenser hvis pakten brytes. Israels stamme brøt pakten mange ganger, og ble straffet for dette, mange ganger.
Josemikk: «En ting er sikkert, og det er at det har vært arbeidet på høygir i akademiske kretser i den vestlige delen av verden de siste par-tre tiårene for å få folk flest til å glemme hele Bibelen.» Mon tro hvorfor? Hvem er det som ikke ønsker at Guds Budskap når ut? Satan!

Josemikk: «Så er det kanskje ikke tilfeldig allikevel, da, at nevnte stortingsbygning voktes av Judas løve?» Nei. Heller ikke løven i Riksvåpenet. Eller fargene og korset i flagget er tilfeldig. Eller navn som Grense Jakobselv. Sporene i nordmenns historie finnes også i språket. Les «Norrønafolket i opphav og vandring» av Kristen Døssland, gratis nedlastning på pdf.

«5. Mosebok 23:3 Ingen ammonitt eller moabitt skal ha adgang til Herrens forsamling. Selv ikke etterkommerne deres i tiende ledd skal ha adgang til Herrens forsamling. Slik skal det være for all fremtid.» Da får du finne ut hva de gjorde som var så forferdelig (1. Mosebok 19:30-38).

Josemikk: «Deres religion er en smule ekskluderende.» Hvis du klarer å skille kropp og sjel, så blir ting kanskje mer forståelig. Men hvem har sagt at religion skal være inkluderende? I Guds Hus er det mange rom, hvilket betyr at det ikke er plass til alle.

Jostemikk: «…der flere av dem er fra Talmud». Talmud har som sagt INGENTING med Bibelen å gjøre, akkurat like lite som Hadith har med Suraen å gjøre, akkurat like lite som Norges lover har med Det nye Testamentet å gjøre. Dette er et sammensurium, kun satt opp av folk som ønsker makt.

Nå orker jeg ikke mer i denne omgang, men hadde alle fulgt Bibelens Lover, ville det ikke vært prester, advokater, politikere, renter, FIAT-penger, skatt, moms, fattigdom, kriger, forurensninger, GMO, vaksiner, matmangel, pass, ID, terror osv, da alt dette er menneskeskapt, skapt av egoistiske maktsyke folk som dyrker Lucifer/Satan i frimureriet, FN, NATO eller andre okkulte steder. Alt kan misbrukes, Jostemikke, ting kan forvrenges, omskrives eller sensureres. Jesus levde etter Gamle Testamentets lover, og talte de jødiske presten imot, da de ikke fulgte Torah, og han ble henrettet av dem for dette. Og Jesus’ disipler fryktet jødene, men som Jesus sa: frykt ikke den som kun kan ta livet av kroppen, men frykt Han som kan ta livet av både kroppen og sjelen. Så ikke slutt med kritikk av jødene, de falske jødene eller sionistene, men slutt å kritiser Bibelen eller Gud for ting noen mennesker har gjort. Den opprinnelige paragraf to i Norges Grunnloven, om forbud mot jøder, jesuitter og munker, ble vedtatt av en grunn, og jeg tror du skjønner hvorfor.

Og vær så snill, når du skriver del 2, om Vatikanet, ikke skriv at det er kristent, for det er organisasjonen ikke, snarere tvert imot. Det er den store skjøgen, moderkirken, som Gud vil vi skal komme ut av (altså alle kirker tilknyttet Vatikanet, hvilket betyr omtrent alle nå som den økumeniske kirke blir til). Vi vet alle hvilken faenskap kirken, og spesielt Vatikanet, har gjort opp gjennom årene, og det er derfor Gud også ikke vil ha organisert religion eller kirkebygg. Vikingene (Vi-kings) ødela kirkebygg… Men Olav den Hellige var Vatikanets mann, og var verken kristen eller hellig, unntatt i Vatikanets øyne. Den norske kirke har siden Olav «den hellige» vært under Vatikanets kontroll.

Som jeg innledet med, det er avgjørende å forstå hvorfor vi er her, og at vi mennesker består både av kjøtt og sjel (human+being). Uten den forståelsen er det vesentlig vanskeligere å skjønne Bibelen. Nå vet ikke jeg hvor lenge siden du leste Bibelen, men det er kanskje på tide å lese den igjen, som jeg måtte gjøre, da jeg fant ut at eliten er pedofile, sadistiske satanister? Da anbefaler jeg deg å lese denne her, riktignok på engelsk, men den er så presis som råd er, uten sensur, omskrivninger eller tillegg: http://jahtruth.net/kofk-free/Bible/

Nå er det ca 6000 år siden Gud skapte de første menneskene. Timeglasset er m.a.o i ferd med å renne ut. Jesus sa han (Kristus inkarnert) skulle komme tilbake, da selvfølgelig i ny kropp og med nytt navn, for å hente «dem som leter (etter sannheten) vil finne (den)», før endetiden. Du så Jesus, Jostemikk, men vil du finne han (Kristus) ved å gjenkjenne hans budskap?

Øystein
Øystein
25. november 2015 17:08

Hyggelig å høre, Jostemikk. Jeg har sikkert fremdeles en del å lære selv, derfor jeg blant annet leser din blogg 🙂

2Q11
2Q11
25. november 2015 18:15

De to siste kommentarene her på tilsammen to linjer rørte meg seriøst nesten til tårer. Takk for at to kloke mennesker som har så mye å fare med sparte meg for et miserabelt forsøk på diplomati!

vegtam Borson
26. november 2015 13:24

Akk – kan det gå annet enn galt når man skal la Nåbevisstheten (Odin) med sin Hugin (Tanke ) virke på minnespor (Munin) fra erindringer av uforstått og virkelighetsuoverensstemmende psykisk materiale lol, 😀 Jeg vil anbefale Øystein å drive tydning på vitenskapens grunn (en induktiv mental prosess) i stedet for tolkning (en deduktiv mental prosess) på troens grunn …men, men, han om det … Jeg drister meg til å vise til det følgende som eksempel på tydning av en del symboler fra apokalypsen… skulle premissene være gale, blir saken jo en annen … http://vegtamborson.123hjemmeside.no/204133662/1996423/posting/litt-om-de-fire-ryttere-i-åpenbaringen

Øystein
Øystein
26. november 2015 13:58
Reply to  vegtam Borson

Først, takk til 2Q11, for honnør og beredskap for mekling.
vegtam Borson: Det er flott at du er opptatt av det som står skrevet. Vitenskapen har opp gjennom historien vist seg bare å ta feil, det man mente var korrekt for 100 år siden, er galt i dag, og det som er korrekt i dag er galt om 100 år. Så vitenskapen har jeg sluttet å stole på, da den har hånden i lommen på de som prøver å styre og kontrollere begivenhetene og verden.
Slik jeg ser det representere de fire rytterne noe annet: politiske retninger. Den hvite: amerikanerne/britene, som sprer kristendommen; Den røde: kommunismen; den svarte nazismen; og den bleke/syke (gresk grønne) hesten miljøbevegelsen (som i realiteten ødelegger naturen med chemtrails og GMO ect)
Men lese gjerne den sensurerte delen av Åpenbaringen her, det kan kanskje hjelpe: http://www.nyhetsspeilet.no/2013/10/kirkens-ugudelige-sensur/
Eller du kan lese om de fire rytterne og de to vitnene her, det vil helt sikkert hjelpe: http://jahtruth.net/horse.htm

Vegtam Borson
27. november 2015 11:26

Sannsynligheten for at Øysteins ‘tolking’ av apokalypsens fire ryttere er riktig, er svært lav – men dog kanskje ikke helt fraværende. Grunnen til dette er:

1. Hverken amerikanerne, kommunistene, nazismen eller miljøbevegelsen eksisterte da Johannes satt på Patmos og hadde sin visjon, som jeg nok tror var en ekte visjon: et utbrudd fra det underbevisste/ubevisste til bevissthetsnivået. Det er trolig ikke snakk om diktverk. Men løgnen og sannheten eksisterte, da som nå. For tiden ligger både amerikanerne og den rådende kristendommen på løgnens side …

2. Prekognisjon over en tidsperiode på 2000 år er ukjent for vitenskapen og vel svert lite sannsynlig. Om det skulle dreie seg om et ‘budskap’ fra Jehova til menneskene, må vi vel si han er en smule uklar, upresis og forvirrende. ‘Budskapet’ er da verre enn ingenting.

Jeg vil ellers peke på at det – tross sine feil, som jo blir rettet opp – er vitenskapen som har brakt oss framover, ikke troen med sine uhyrlige villfarelser, og med sine spekulasjoner på grunnlag av disse villfarelser … 🙂

Øystein
Øystein
27. november 2015 12:35
Reply to  Vegtam Borson

1: Selvfølgelig eksisterte ikke briter, amerikanere, kommunismen, nazismen eller «den grønne» bevegelsen (som er totalitær), men nesten hele Åpenbaringen Johannes fikk av Jesus/Kristus dreier seg om oppbygningen til og avslutningen av endetiden – Armagedon og Dommedag. Klart det da er snakk om fjern fremtid for Johannes, derav også beskrivelsene på en del ting, som han ikke visste/skjønte hva var. Det samme gjelder Daniels bok, som både tar for seg nær- og fjern fremtid. I det hele tatt gjelder dett alle profetiene, som handler om en eller annen fremtid. Løgn er selvfølgelig løgn, uansett tid. Den rådene kristendommen er på løgnens side, som du skriver, fordi den ikke bare har endret Bibelens innhold og fjernet viktige bøker, som Enoks bok, men fordi organisering av religion går i mot Guds Budskap. Ha en personlig forhold til Gud, ikke ha prester eller kirker som mellomledd.
2: Selvfølgelig er fremtidsvisjoner ikke en del av vitenskap, da vitenskapen i svært liten grad dreier seg om fremtiden, unntatt gjetninger om mulige klimaendringer og økonomiske forhold. Da bildene/visjonene i profetiene er vanskelige å forstå og tolke, ja, så blir det spekulasjoner, det kommer man ikke utenom.

Teknologi har brakt oss fremover, men også bakover. Vitenskap og Bibel hører i bunn og grunn ganske dårlig sammen.