– Svarte da dere dro, hvite da dere dukket opp igjen

Dette var den omtrentlige betydningen av det Egypts tidligere president Gamal Abdel Nasser sa om de sionistiske okkupantene i Palestina allerede i 1952. Her er hele sitatet:

You will never be able to live here in peace, because you left here black and came back white.

De som har lest det stoffet jeg har presentert i innlegget Semittene har historisk base i Midtøsten – khazarene var et mongolsk krigerfolk om forskningen til Erhan Elhaik og Shlomo Sand, vil enkelt forstå at Nassers uttalelse er bygget på kunnskapen om at dagens “jøder” i de okkuperte områdene av Palestina ikke er, har aldri vært, og aldri kommer til å bli rasemessige eller historiske etterkommere etter de som en gang levde i landområdet som gir et semittisk opphav. Denne kunnskapen dukket ikke opp med de to nevnte professorene innen henholdsvis genforskning og historie, og her anbefales boka til Arthur Cherep-Spiridovich som jeg har skrevet litt om i Folk har forsøkt fortelle om ondskapen i mange hundre år. Hans bok kan lastes ned her:

https://jostemikk.com/PDF/SecretGovernment-Spiridovich.pdf

Cherep-Spiridovich var klinkende klar på at bosjevikene og revolusjonistene og deres bakmenn innen bankoligarkiet ikke var jøder, men et folk fra “khazaria” som han kalte judeo-mongolske. Her er et lite utdrag:

History proves, and the Jewish Encyclopaedia confirms it, that the socalled
«German, Russian, Polish and Eastern Jews» are Mongols, who accepted
the Jewish Talmud, which is not the creed given to Moses . The Talmud seems more like the by-laws of a gang of murderers than a religion, yet it is strictly followed by the so-called «Jews.»

Among others things the Talmud teaches : «The best Gentiles must be
destroyed,» and similar commands . However, many politicians have the effrontery to declare that this «religion» ought also to be «respected,» while
it ought to be exposed in the Courts, as inciting to murder.

Cherep-Spiridovich var like klar på viktigheten av å forstå hva dette egentlig dreide seg om, og han må ha vært blant de første som brakte begrepet New World Government/Order inn i den internasjonale politiske debatten. Husk at han gjennom sine avsløringer var en så stor trussel mot disse kreftene at de drepte ham.

Et forbasket stygt paradoks

Det er de som er sykelig opptatt av rene blodslinjer. Det er de som kaller seg selv de eneste rette mennesker, mens resten av verdensbefolkningen blir kalt aper og kveg som kun eksistere på deres nåde så lenge de kan være til nytte som slaver de kan skalte og valte med etter behag. Vi snakker om intet mindre enn verdens fremste talsmenn og –kvinner for rendyrket rasisme. De største sprederne av hat og frykt som har eksistert.

La betydningen av dette synke litt inn. Hva betyr det egentlig, og hvordan kan vi se dette opp mot dagens historiske og politiske virkelighet? Hver gang noen forsøker avsløre dem, blir de karakterisert som spredere av hat. Tråkker noen dem for tett, og prøver advare mot ondskapen, blir de karakterisert som rasister og stemplet som anti-semitter. Det siste er jo en umulighet, for det er ikke semitter de kritiserer. Askenasiene er ikke, har aldri vært, og kan heller aldri bli semitter. Hele begrepet anti-semittisme er en forfalskning som med stort hell er benyttet som ren hersketeknikk. Det er en historieforfalskning av dimensjoner.

Et problem jeg har fundert ganske mye over

Et uttrykk forteller oss at ingen blir profet i eget land. Nå har ikke jeg noe ønske om å ende opp som profet. Tvert imot kjemper jeg med nebb og klør for å avsløre enhver form for autoritarisme.

Autoritær (fransk, av latin auctoritas, myndighet) betegnes den som uten saklig grunnlag eller uten å gi saklig begrunnelse, bestemmer over andre. En autoritær innstilling kan også medføre overdreven respekt for enhver som står over en i sosial rang, slik at man lar seg dominere på følelsesmessig grunnlag uten fornuftsstyrte argumenter.

En autoritær oppdragelse bygger på prinsippet om at barn skal lystre uten forklaring av årsak eller hensikt med den forlangte atferd, og godta den voksnes mening som riktig.

Nullius in verba, ta ingens ord for for det. Alle må lære å tenke selv. Allikevel har jeg nevnt et problem jeg har, og her er hva dette dreier seg om.

De historiske sammenhengene jeg skriver om, og ikke minst måten jeg gjør det på, gjør at jeg mister mange potensielle lesere. Selv om jeg ikke ønsker at noen skal ta mitt ord for god fisk, ligger det i sakens natur at jeg ønsker at så mange som mulig skal lese det jeg skriver for å kanskje skaffe seg et bedre grunnlag for egen forskning/egne undersøkelser om hvorfor verden er som den er. Det er bare det at jeg skremmer bort mange av de jeg selv anser være blant de viktigste leserne jeg kunne hatt, fordi jeg opptrer på en slik måte at enhver byråkrat og parlamentariker uten å blunke ville karakterisert det som politisk uklokt.

Ville svingslag i alle retninger

Jeg vet at personlig kristne lesere innleggene mine fra tid til annen. Det er noe jeg har satt pris på hele tiden, og min geniale måte å holde på disse leserne har vært å nedsable, nærmest de-konstruere, alt som har med alle de abrahamittiske trosretninger å gjøre. Jeg har trukket pusten dypt mange ganger i forbindelse med å trykke på tasten for å publisere innlegg om dette.

Jeg vet også at jeg har noen lesere som er sterkt influert av det norrønne og den delen av historien som omfavner åsatro og vår forhistorie som berserker. Dette er også lesere jeg setter pris på, så for å være helt sikre på at jeg skal klare å jage dem bort, har jeg skrevet en del om åsatroens sterke forbindelser med den babylonske svartemagien og de direkte forbindelsene mellom våre “norske” forfedre og det jeg har beskrevet som en østlig innvandrende pest. Så slem har jeg vært, og egentlig enda slemmere. For et drøyt år siden skrev jeg dette på Klimaforskning.com:

Til Norge kom folk med dype, historiske kunnskaper den gang vi ble et jordbruksfolk med tilsnitt av suverene båtbyggere. Dette folket slo seg ned langs de best egnede kystområdene, samt enkelte områder av indre Østlandet.

Neste innvandringsbølge kom da Romerriket begynte å vakle. De som dukket opp var av et krigersk nomadefolk fra området øst for Svartehavet, det som kalles khazarer. Da startet folkemordet i Norge, og det første tilfelle av ren antisemittisme var et faktum. De som ikke ville la seg meie ned, ei heller hadde noe ønske om å integreres med barbarene, måtte flykte til fjells. Kanskje har de fleste hørt om jotnene? Det norske folk ble tvunget til fjellfanttilværelse.

Dermed var Norge «over natta» blitt til en blodtørstig krigernasjon, og resultatet av herjingene er kjent som vikingtiden. I et par hundre år herjet de mot andre og mot seg selv innad i Skandinavia. Religionen ble en blanding av den opprinnelige vi fikk fra de fredelige jordbrukerne, og khazarenes forvrenging av den. Likheten mellom fønikiske og hebraiske skrifter og «religioner» er på enkelte områder slående. Det norske folk ser i likhet med Adam og Eva ut til å ha sine røtter i Babylon.

Oversatt til norsk betyr dette at jeg antyder muligheten for at de vi ser på som våre barske forfedre, vikingene, til dels besto av askenasikhazarer, og at de som dannet den “norske” grunnstammen før dem var av semittisk opphav. Det gjør undertegnede til en semitt med solid mulighet for innblanding av askenasikhazarsk blod. Tygg litt på den. Jeg er en semitt som blir beskyldt for å være anti-semitt fordi jeg forteller at askenasikhazarene ikke er semitter, noe de beviselig ikke er.

Om ikke annet så håper jeg dette på en god måte forklarer hvorfor jeg er så bastant angående dette med at absolutt alt er motsatt av hva vi er fortalt. Ikke noe av det vi lærer om vår historie er sant. Det er en oversatt versjon fra askenasikhazarske Asbjørnsen & Moe. Et eventyr. En illusjon.

Ingen agenda bortsett fra å forsøke finne sammenhenger

Fakta er kilent rent definisjonsmessig, og sannhet er enda verre. Å finne sannheten om noe som helst kan være en umulig oppgave. En metode for å i det minste nærme seg sannheten er å se etter noe som er enklere å finne, nemlig løgnen. Det florerer med løgner, og det er her spørsmålet cui bono virkelig er på sin plass.

Jeg har ikke på agendaen å rakke ned på de med tilhørighet innen det norrønne. Tvert imot. Skulle jeg hatt en agenda angående dette utfra familiære hensyn, ville det vært å støtte opp om det, ikke rive det fra hverandre. Dessuten ser jeg på store deler av det som de boklærde kaller norrøn mytologi som en forholdsvis sunn måte å betrakte vår felles opprinnelse og historie på. Det har heller ikke mer å gjøre med religion enn andre religioner. Religion er ikke annet enn et oppkonstruert begrep for å lede folks oppmerksomhet vekk fra det de burde bruke tiden på å granske og grave i.

Et avsluttende eksempel om våre mulige forfedre

Først må jeg få gjøre et poeng av dette med vår “nordiske” opprinnelse. Vi nordmenn er en salig blanding av alt som fantes på den genetiske bankkontoen. Enkelte kulturelle og “religiøse” tradisjoner har allikevel lett for å gjøre større inntrykk enn andre, og har således satt større og tydeligere spor etter seg enn andre. De som i årtusener har opptrådt som en kombinasjon av alle de syv landeplager ikke minst. Gresshoppesvermen. Pesten fra sørøst som vi alle er en del av enten vi liker tenke på det eller ikke.

Hvorfor har purpurfolket sin opprinnelse fra et snevert geografisk område i Danmark/Tyskland?

Sagt på en annen måte, hva pokker kommer det av at de som dominerer politikk og finans har sitt opphav fra Schleswig-Holstein? Hva var det for noe spesielt med dette området som har skiftet mellom å være under dansk og tysk herredømme opp gjennom historien?

Med purpurfolket mener jeg de som er født til makt, enten politisk eller royal, noe som svært lenge i realiteten betød det samme. Her må alle bite seg merke i en ting. Når jeg snakker om makt i dette tilfellet, mener jeg ikke kun i Danmark og Tyskland. Vi snakker om en verdensdominerende makt hvis fullstendige styrke må kunne kalles total i hele den vestlige verden. De har rett nok ikke vært allverdens enige innbyrdes oppgjennom århundrene, og begrepet splitt og hersk må kunne kalles en god karakteristikk.

I likhet med askenasikhazarene er dette mennesker som ser ut til å ha en historisk redsel for å vanne ut egne blodslinjer

Denne sammenhengen kan ha mer åpenbare årsaker enn folk flest tenker på, og purpurfolket gjerne vil innrømme. Det er mulig at vi snakker om ett og samme, der askenasiene har dukket opp som det åndelige og økonomiske maktsentrum av det folk flest er lurt til å tro dreier seg om judaismen som religion.

Johannes’ åpenbaring utelater det viktigste

Ofte blir jeg mer mistenksom overfor det som ikke står enn jeg blir av det som er beskrevet. Vi tar en rask titt på Johannes’ ikke fullt så åpenbare åpenbaring, kapittel 7, vers 3-8. Her er noe “glemt”.

3«Rør ikke jorden eller havet eller trærne før vi har merket vår Guds tjenere med segl på pannen.»
4 Og jeg hørte tallet på dem som fikk seglet: Det var 144 000, fra alle stammene i Israels folk.
5 Fra Juda-stammen var det 12 000 med segl,
fra Ruben-stammen 12 000,
fra Gad-stammen 12 000,
6 fra Asjer-stammen 12 000,
fra Naftali-stammen 12 000,
fra Manasse-stammen 12 000,
7 fra Simeon-stammen 12 000,
fra Levi-stammen 12 000,
fra Jissakar-stammen 12 000,
8 fra Sebulon-stammen 12 000,
fra Josef-stammen 12 000
og fra Benjamin-stammen 12 000 med segl.

Hvor ble det av Dans stamme? Måtte den skjules ved utelatelse fra Bibelen?

The Tribe of Dan, also sometimes spelled as «Dann», (Hebrew: דָּן, Modern Dan, Tiberian Dān ; «Judge») was one of the Tribes of Israel. Though known mostly from biblical sources, they were possibly descendants of the Denyen Sea Peoples who joined with Hebrews. They were given a northern portion of land in future Israel according to the Book of Ezekiel.

As part of the Kingdom of Israel, the territory of Dan was conquered by the Assyrians, and exiled; the manner of their exile led to their further history being lost.

Personlig tror jeg ikke det minste på at deres videre historie gikk tapt. Noen har holdt kunskapen levende, og har hatt full kontroll på det “rette” blodet. Dan, Danere, Danish? Dans land, der folket spredde seg til både Norge og Sverige? Vi tar en titt på akkurat dette. Den uomskårne, nordiske stammen av “Israel”. Det med at “vi” (nordiske) var av Palestinas semittiske barn, leste jeg en gang om i forbindelse med noe en rabbiner skrev. Dessverre har jeg rotet bort denne kilden, men det han uttalte var at de nordiske var av det rette folk, men uomskårne.

VOR ISRAELITISKE OPRINDELSE

af Mikkel S. Kragh

Danske mand, danske mø, og andre, der må læse disse linier!

Hvem er vi danskere? Og hvad er det, der gør os til danskere?

Det dansk-norske ord os (svensk oss, engelsk us, old-engelsk ós) betyder én af aserne. Det old-engelske ord ós er nemlig entalsformen af Ése (old-engelsk) og Aesir (old-nordisk), eller Aser.

Aserne var guderne i den nordiske mytologi. Odin og Thor var aser.

De andre nordiske guder, som Frej og Freja, var vanerne. Ordet vi på dansk-norsk, og we på engelsk, stammer fra det old-nordiske ord ver eller vaner.

I dag siger vi os danskere, og så dem, alle de andre.

Måske alligevel ikke alle andre. Når man taler om danskere og andre folkeslag i Danmark, er jeg sikker på, at de fleste danskere ikke ville tænke på svenskere i Danmark som de fremmede. Ville du, hvis du skulle være helt ærlig, ikke tænke på svenskeren i Danmark som én af os, og ikke én af dem? Ordet os betyder jo as, én af aserne, de nordiske guder, og Odin og Thor var lige så svenske som de var danske. Det samme ville man sige om nordmænd, færinger og islændinge. Aser og vaner, Odin, Thor og Freja, er ligeså islandske, norske og svenske, som de er danske.

I Norden kalder vi oven i købet hinanden for broder-folk, som var vi brødre, sønner af én fader.

Men hvis de første danskere først ankom til Danmark i de første århundreder efter Kristi fødsel, er spørgsmålet: Hvor kom de fra? Det er: Hvor kom vi fra?

I sine mesterlige værker regner Suhm det nærmest som en fast konklusion, at det er

”rimeligt at vore Fædre ere komne hid ind igiennem Rusland, og den østlige Del af Polen. Da de nu komme til Østersøen i det nuværende Liflandske, skilte de sig i tvende store Hobe, hvor af den ene gik nordefter, og fra den stammer vore Fædre, og den anden gik vester paa, og blev Stamfædre for mange Tydske Folk…” (Peter Friderich Suhm: Historie af Danmark, 1. Tomé, 1782)

I den store svenske historiker Olof Rudbecks monumentale værk Atland Eller Manheim er konklusionen den samme: De nordiske folk var Aser og Vaner fra øst.

Suhm arbejdede med et utal af kilder, men gav stor kredit til den tidligste nedskrevne kilde til vor østlige oprindelse: Islændingen Snorre Sturlasson. I Ynglinge-Sagaen i den Yngre Edda (ca. år 1220 e.Kr.) skrev Snorre, at han havde ”ladet skrive gamle Frasagn om Høvdinger, der have haft Rige i Nordlandene og den danske Tunge.” Med ’den danske tunge’ mente islændingen Snorre vel at mærke alle nordiske folk. Snorres viden lader til at have været den almindelige opfattelse i det gamle Norden, thi han skriver selv, at han bygger Ynglinge-Sagaen ”efter kyndige Mænds Beretninger,” som ”har været mig berettet.” Edda betyder Oldemoder, og det er også nordboernes fjerneste oprindelse, som Snorre startede med: i landet Svithjod.

aserogvanersvandring
Nordens Aser og Vaner: Bibelens Aser og Dan

Vi kan således spore Aser og Vaner til Aserbygðjan i Tyrkland. Hvem, der blev placeret netop på dette sted og på denne tid, var ingen andre end to af de vigtigste stammer i Bibelen: Aser og Dan.

Aser og Dan var to af de såkaldte Israels 10 fortabte stammer. Israel bestod oprindelig af 12 stammer, hvoraf ingen var jøder.

Før jeg fortæller om de 3 nordligste Israels stammer, Dan, Aser og Naftali må jeg atter understrege, at ingen af dem var jøder.

I dag gentager de fleste, uden at tænke over det, at Bibelen er jødernes bog. Dette er ikke rigtigt: Bibelen er ikke jødernes bog! Lige meget hvor mange gange denne repeterede løgn end gentages, handler Bibelen ikke om jøderne. Til dette, svarer den kristne palæstinenser, ex-jøde og dissident Israel Shamir en anti-kristen jøde:

”Jøderne bliver ikke engang nævnt i den jødiske Bibel. Se og få dén tykke bog ned fra dine hylder og undersøg det selv. Ingen af de store og legendariske mænd, du nævner, fra kong David til profeterne, blev omtalt som ’jøderne’. Denne etniske betegnelse forekommer for første og eneste gang i Bibelen i historien fra Persien i den meget sene Esters Bog.” (Israel Shamir: Galilee Flowers, s. 186, 2003.)

Les hele denne saken, link finnes under til NordiskIsrael.dk. Selv har jeg lest Snorre, og anbefaler boka på det varmeste. Særlig interessant i dette tilfellet er hans beskrivelser om hvor Odin og følge kom fra.

Da var det også gjort

Hva som er gjort? At jeg har skremt bort enda flere lesere. Tenk på Tvedt og hans nettside Vigrid. Han har skrevet så mye viktig og godt om hva “jødene” har gjort, og skulle hatt en klem, ikke den drittkjeften som har blitt ham til del fra mainstreams forfalskere. Og hva gjør jeg for å takke ham for hans flotte innsats? Skriver en historie om at vi er av semittisk opphav, og at dette ikke forandret seg nevnteverdig før khazarene kom i den andre innvandringsbølgen østfra etter romerrikets fall, og gjorde seg skyldige i det vi kjenner som vikingtiden.

Årsaken til at jeg skriver så mye om alt dette er noe både Tvedt og dagens askenasikhazarer bør merke seg. Det finnes ingen gudommelig rase. Det finnes bare hat og løgn. Skal vi avsløre historiens største svindlere, de som kaller seg jøder, et folk som aldri har eksistert, må vi bare fortsette å peke på de forferdelige forbrytelsene de står bak, ikke hate dem som rase selv om de hater rasen “vår”. De er ikke annet enn en gjeng med krek plaget med alle de genetiske lidelser legevitenskapen har satt navn på.

Etter dette har jeg sannsynligvis ikke mer enn to lesere igjen. Jeg får begynne å kalle det Jostemikks private dagbok.

 

 

 

http://en.wikiquote.org/wiki/Gamal_Abdel_Nasser
http://www.bibel.no/nettbibelen?query=rMD6BD6zDuy6fCc5CfbhmphkHM5kfKYgIWKelA1casU4h9ynFUcayJWXgqN3k5/3h+ipD9/wmBE=
http://en.wikipedia.org/wiki/Tribe_of_Dan
http://www.nordiskisrael.dk/artikler/VorIsraelitiskeOprindelse.htm

5 5 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ingrid
Admin
Ingrid
22. februar 2015 20:02

Takk for enda et glimrende innlegg, som jeg antar må ha tatt deg lang tid å sette sammen. Da mener jeg ikke bare å sette sammen selve innlegget, men å samle all informasjonen – alle artikler og bøker du må ha lest for å sette det sammen her.

Det finnes ingenting mer skremmende enn sannhet. Det er vel ikke mange som har vunnet priser gjennom å fortelle sannhet, spesielt ikke når den er så vanskelig, og kan være så sårende for mange. Priser gis til de som forteller den sannheten vi ønsker å høre, – eller skriver fiction.

Jeg har spurt noen mennesker om hva de mener om å være absolutt ærlige, Svarene har vært at det kan de ikke være, for da kan de risikere å såre noen 😉 Dette har jeg til en viss grad forståelse for, så lenge vi er vant til å komme med alle slags småløgner og skrøner. Dersom sannhet og ærlighet hadde stått høyest på lista over menneskelige egenskaper, ville det ikke lengre såre noen, sannheten ville bare vært hva den er, sannhet. Men da måtte vi også venne oss til å takle sannhet uten å bli fornærmet.

Brandulph
6. mars 2015 18:58

«De historiske sammenhengene jeg skriver om, og ikke minst måten jeg gjør det på, gjør at jeg mister mange potensielle lesere.» Vel, Jostemikk, de lesere du måtte miste av slik, for meg uforståelig grunn, er nepper verd en tanke! Stå videre fram i manndom og villskap, min venn!

Du har her, nok en gang, presentert et imponerende stykke arbeid, som jeg fortsatt ‘arbeider’ med. Intet mindre enn imponerende hva du samler og legger fram, igjen og igjen og igjen, og jeg har derfor tillatt meg å legge ut en link til din blogg på min FB side… helt uten tillatelse. 😉

Ad våre aners opprinnelse, så er det et tema jeg har vært innom noen ganger tidligere, helt siden Heyerdahl lanserte sin Odin teori . ( http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2011/11/thor-heyerdahl-som-helt-huggestabbe-og-brobygger.html ) Mildt sagt, meget interessant!

(Jeg setter imidlertid en spørsmål ved ditt syn på ‘vikingetiden’, «…var Norge «over natta» blitt til en blodtørstig krigernasjon, og resultatet av herjingene er kjent som vikingtiden.»
Hmmm?… Realiteten er vel den, Jostemikk, at det var Charlemagne & pave Adrian I som forårsaket hva som betegnes ‘vikingetiden’? Charlemagne sine blodige herjinger i Europa, med vedvarende angrep på ‘daneriket’, er vel opphavet til at nordmenn slo til mot pave Adrians utpost på Lindisfarne i 793, og danskene samtidig slo til lenger syd, i Northumbria? Jeg skrev litt om dette på min nettside for noen år siden, http://www.brandulph.net/vikinger.html )

Brandulph
7. mars 2015 01:29

Jeg leser alle dine innlegg med stor interesse, Jostemikk, og ser med glede fram til dine framtidige innlegg om vikingene. Deres opprettelse av Bjørnhavn og fritt leide opp til Ebro og videre ned til Tortosa, byen som var omslagsplass for datidens kanskje viktigste handelsvare, slaver. På side 5. fra en MC tur på nyåret 2012, finner du kanskje noen henvisninger av interesse?(http://www.brandulph.net/mot_ebro.html ) Forøvrig, takk for vennlige ord, som jeg rimeligvis finner meget oppmuntrende fra en granskende skribent av din kaliber.

Pål
Admin
Pål
15. oktober 2019 00:37

Jeg ser i MediaCreeper at NRK titt og ofte er på besøk på bloggen din. Jeg tenker at de kan ha nytte av å lese denne artikkelen, og jeg slenger derfor inn denne lille kommentaren for å «dytte» artikkelen opp i kommentarlista på forsiden, så den blir mer synlig for dem.